Usluge održavanja informacionog sistema za komunalnu naknadu i porez na nepokretnosti

Datum objave: 09.06.2021. 13:03 / Izvor: Akta.ba, 31.05.2021.

Na osnovu člana 70. stav (5) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, predmet javne nabavke: ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA KOMUNALNU NAKNADU I POREZ NA NEPOKRETNOSTI, objavljenog na veb stranici Grada Bijeljina dana 13.04.2021. godine, Gradonačelnik donosi:

 

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: SKP-09/21

 

Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku: ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA KOMUNALNU NAKNADU I POREZ NA NEPOKRETNOSTI, je DOO ''OPTIMA'' Mostar sa ponuđenom cijenom u iznosu: 10.000,00 KM (bez PDV-a).

 

O b r a z l o ž e nj e

Dana 13.04.2021. godine, objavom na veb stranici grada Bijeljina, pokrenut je postupak javne nabavke pod šifrom: SKP-09/21: ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA KOMUNALNU NAKNADU I POREZ NA NEPOKRETNOSTI.
Osnov za vođenje pregovaračkog postupka je propisan članom 21. Zakona o javnim nabavkama.
U fazi pretkvalifikacije ponuđač DOO ''OPTIMA'' Mostar, kao jedini učesnik u postupku, dana 26.04.2021. godine dostavio je zahtjev za učešće u skladu sa pozivom na pregovaranje. Odlukom o rezultatima pretkvalifikacije broj: 02 404-37/21 od 04.05.2021. godine utvrđeno je da je ponuđač DOO ''OPTIMA'' Mostar ispunio uslove pretkvalifikacije propisane tenderskom dokumentacijom.

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Grada Bijeljina"

 

Broj: 02-404-37/21
Datum:

 

GRADONAČELNIK

Ljubiša Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: