Usluge održavanja IT opreme

Datum objave: 17.07.2020. 10:41 / Izvor: Akta.ba, 16.07.2020.

Odluka po žalbi i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-18840/20

 

Javno preduzeće                                           

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo, 14.07.2020.

03-18840/20

 

Na osnovu člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 95 Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta .lavnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018^ godine, člana 82. stav (3) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: N0-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: N0-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine. Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

po žalbi i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Usvaja se, kao osnovana, žalba žalitelja BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo, izjavljena protiv Odluke o poništenju otvorenog postupka javne nabavke, broj: 03-16719/20 od 24.06.2020. godine.

 

Član 2.

U otvorenom postupku javne nabavke usluga, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca, sa jednim ponuđačem, broj: OP-009/20 „Usluge održavanja IT opreme", kao najpovoljniji ponuđač izabran je

BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo

 

Član 3.

Ova Odluka zamjenjuje Odluku o poništenju otvorenog postupka javne nabavke, broj: 03-16719/20 od 24.06.2020. godine.đ

Član 4.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Sarajevo, da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

Ugovorni organ je, Odlukom o pokretanju postupka, broj 03-4-63-19147/20 od 05.05.2020. godine, pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke usluga, broj OP-009/20 „Usluge održavanja IT opreme".

 

Za predmetnu nabavku objavljeno je, dana 13.05.2020. godine, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci, broj broj 1437-1-2-89-3-86/20.

 

Rok za prijem ponuda bio je 08.06.2020. godine do 12:30 sati, a javno otvaranje ponuda izvršeno je isti dan u 13:30 sati.

 

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzela su 23 privredna subjekta.

R.br

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo

79.860,00 KM

NE

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 80.000,00 KM. U postupku je bilo predviđeno provođenje e-aukcije.

 

Dana 24.06.2020. godine, ugovorni organ je donio Odluku o poništenju otvorenog postupka javne nabavke, broj: 03-16719/20 od 24.06.2020. godine. Protiv predmetne Odluke, dana 29.06.2020. godine žalitelj BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo izjavljuje žalbu, broj 2020/061. Žalba je kod ugovornog organa zaprimljena 01.07.2020. godine.

Žalitelj u žalbi navodi sljedeće:

 

1. da je zahtijevane certifikate dostavio u ponudi u formi kopije originala, te daje na osnovu istih očigledno kako posjeduje certifikate i zadovoljava obrazovne i profesionalne kvalifikacije koje su tražene tenderskom dokumentacijom i tehničkom specifikacijom, stoje dodatno potvrđeno i listom certificiranog osoblja i izjavom o angažovanom tehničkom osoblju. Žalitelj tvrdi da su dostavljeni certifikati validni i bez prevoda, te smatra daje ugovorni organ mogao zatražiti od žalitelja naknadno dostavljanje prevoda certifikata.

2. okvirni sporazum je popunjen svim stavkama koje su u datom tretnutku bile poznate, potpisan je i ovjeren od strane ovlaštenog lica, svaka strana je numerisana i parafirana. U nacrtu okvirnog sporazuma su popunjena sva polja za koja je žalitelj u trenutku popunjavanja imao potpune infomiacije. Žalitelj nije popunio dijelove nacrta za koje nije mogao imati informaciju u momentu dostavljanja ponude (broj, datum i vrijednost okvirnog sporazuma, obzirom na činjenicu da je tenderskom dokumentacijom predviđena e-aukcija, te bi se konačna vrijednost okvirnog sporazuma znala tek po okončanju iste. Žalitelj je u obrascu za ponudu i obrascu za cijenu ponude naveo cijenu, čime je definisana maksimalna vrijednost okvirnog sporazuma prije e-aukcije. Žalitelj smatra da nepopunjena polja nacrta okvirnog sporazuma nemaju uticaja na prihvatljivost nacrta okvirnog sporazuma i dostavljene ponude.

 

Ugovorni organ je, u skladu s članom 100. stav 3) Zakona o javnim nabavkama, utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, te se na žalbene navode izjašnjava kako slijedi:

1. Žalbeni navod je osnovan. Naime, u tabeli broj 2 Tehničke specifikacije tenderske dokumentacije, ponuđačima je naloženo da u ponudi dostavi sljedeće: „Izjavu iz koje je vidljivo da je servis ovlašten od strane proizvođača za servisiranje predmetne računarske opreme (certifikat proizvođača: НР, Lenovo i Canon) ".

Žalitelj je, na strani ponude broj 58, dostavio Izjavu o ovlaštenom servisu, u kojoj navodi daje autorizirani Lenovo/Lexmark Service Provider za područje Bosne i Hercegovine, te da posjeduje certifikate za servisiranje НР i CANON opreme. Obzirom daje dostavio izjavu iz koje je vidljivo daje servis ovlašten od strane proizvođača НР, Lenovo i Canon, odnosno da posjeduje certifikate za servisiranje opreme navedenih proizvođača, te da tenderskom dokumentacijom nije izričito niti zahtijevano dostavljanje navedenih certifikata, već samo izjave, žalitelj je ispunio traženi uslov.

2. Žalbeni navod je osnovan. Nacrt okvirnog sporazuma iz tenderske dokumentacije žalitelj je popunio i potpisao u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije, te čvrsto uvezao u cjelinu sa ostatkom ponude. Obzirom daje žalitelj u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude naveo cijenu ponude bez PDV-a i sa PDV-om, što je vrijednost na koju će se zaključiti Okvirni sporazum, u ponudi dostavljeni Nacrt okvirnog sporazuma je prihvatljiv. Nedostatak broja i datuma zaključenja Okvirnog sporazuma u Nacrtu okvirnog sporazuma nema nikakvog uticaja na prihvatljivost istog.

 

Cijeneći žalbu osnovanom, Komisija za nabavku u predmetnom postupku, imenovana Odlukom v.d. direktora Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo, broj 03-4-63-19147/20 od 05.05.2020. godine, je utvrdila kako postoje uslovi da se Odluku o poništenju otvorenog postupka javne nabavke, broj: 03-16719/20 od 24.06.2020. godine, u skladu s članom 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, stavi van snage i zamijeni novom odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu navedenog, Komisija za nabavku je izvršila ponovni pregled i ocjenu pristigle ponude:

 

R.br

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo

79.860,00 KM

NE

i sačinila novi Zapisnik o ocjeni ponuda.

 

Komisija za nabavku je, nakon evaluacije ponude, utvrdila da ista u cijelosti zadovoljava uslove definisane tenderskom dokumentacijom, stoga je ocijenena prihvatljivom.

Planirana e-aukcija nije održana obzirom da je u propisanom roku dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda.

 

Uzimajući u obzir utvrđeno činjenično stanje, Komisija za nabavku je, na osnovu ukupne ocjene ponuda po kriteriju najniža cijena, predložila izbor BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo za najpovoljnijeg ponuđača, sa ukupnom cijenom ponude od 79.860,00 KM (bez PDV-a)..

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: