Usluge održavanja liftova i platformi za lica sa invaliditetom

Datum objave: 01.07.2019. 13:51 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2019.

Republika Srpska

Grad Banja Luka

Gradonačelnik

Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

 

Broj: 12-G-2579/19

Dana, 27.06.2019.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 14. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", broj 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 i 4/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Održavanje liftova i platformi za lica sa invaliditetom", broj postupka javne nabavke 20-404-259/19.

 

II

Utvrđuje se da je ponuda ponuđača „TRI BEST" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva za ugovorni organ.

 

III

Ponuđač „TRI BEST" d.o.o. Banja Luka bira se u postupku javne nabavke broj 20-404-259/19, jer je ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu 3.603,60 KM sa PDV-om.

 

IV

Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač iz tačke III ove odluke je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumente kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Najpovoljniji ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata, s tim što ovi dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom Gradonačelnika broj 12-G-1998/19 od 28.05.2019. godine, pokrenut je postupak javne nabavke „Održavanje liftova i platformi za lica sa invaliditetom". Rješenjem Gradonačelnika broj 12-G-1999/19 od 28.05.2019. godine, imenovana je Komisija za provođenje postupka javne nabavke. Komisija za predmetnu javnu nabavku, provela je postupak javne nabavke, konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 20-404-259/19, na osnovu člana 87., stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14). Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 03.06.2019. godine pod brojem 320-7-2-249-3-202/19. Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u zahtjevu za javnu nabavku Službe za zajedničke poslove iznosi 8.000,00 KM bez PDV-a. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđači dostave sljedeće dokaze:

a)            popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,

b)            izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) ZJN (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar),

v)            dokazi predviđeni članom 46. ZJN; ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (za pravna lica) ili rješenja o registraciji (za fizička lica), ne stariji/starije od šest mjeseci od dana isteka roka za podnošenje ponuda (fotokopija ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar),

g)            odobrenje o stručnoj osposobljenosti za rad održavatelja liftova, izdato od strane nadležen institucije, ne starije od godinu dana računajući od dana podnošenja ponude, (original oli ovjerena fotokopija)

d)            izjava u vezi sa članom 52. stav (2) ZJN (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar),

đ) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak tehničke specifikacije (obrazac za cijenu ponude),

e)            potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak uslova ugovora,

ž)            datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,

z)            spisak povjerljivih informacija (ako ih ima),

i)             popis dokumenata uz ponudu,

j) potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg, izdata od nadležne privredne komore, ukoliko se isti može primjeniti na ponudu

k) punomoć/ovlaštenje za lice koje popunjava navedene izjave, ukoliko isto nije ovlašteno za zastupanje ponuđača

Rok za podnošenje ponuda istekao je dana 17.06.2019. godine, u 11:00 časova. Istoga dana u 11:40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda i tom prilikom konstatovala da je pristigla sljedeća ponuda:

1.  „TRI BEST" d.o.o. Banja Luka ukupna cijena ponude iznosi......................................... 3.603,60 KM sa PDV-om

 

Dana 18.06.2019. godine, Komisija je pristupila pregledu i ocjeni ponude i tom prilikom konstatovala da je ponuđač dostavio sve dokaze tražene tenderskom dokumentacijom i njegova ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ. Stručni član Komisije je izvršio računsku kontrolu ponude i konstatovao da nema računskih grešaka. Ponuda sadrži potvrdu o preferencijalnom tretmanu domaćeg, ali isti ne može biti obračunat jer je dostavljena smao jedna ponuda.

 

Planirano je provođenje postupka e-aukcije, ali kako je dostavljena jedna ponuda, e-aukcija nije zakazivana, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16). Dana 18.06.2019. godine Komisija je završila svoj rad.

S obzirom na to da je kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača najniža cijena, a kako je ponuda ponuđača „ TRI BEST" d.o.o. Banja Luka, ocijenjena kao prihvatljiva za ugovorni organ (istovremeno i jedina pristigla ponuda) Komisija je ugovornom organu jednoglasno predložila donošenje odluke o izboru. Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika - Odsjeka za javne nabavke u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi u 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: