Usluge održavanja osnovnog programa informacionog sistema

Datum objave: 14.07.2020. 12:11 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

471-1-2-21-5-17/20


Broj obavještenja o nabavci 471-1-2-21-3-15/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU
IDB/JIB 4400323800009
Kontakt osoba Dijana Marjanović
Adresa Jermenska 1a
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 216-041
Faks (055) 216-042
Elektronska pošta fond@jfdz.org
Internet adresa www.jfdz.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja osnovnog programa informacionog sistema JFDZ-IS JU Javnog fonda za dječiju zaštitu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja osnovnog programa informacionog sistema JFDZ-IS JU Javnog fonda za dječiju zaštitu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka softvera


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina predmeta nabavke je usluga eksternog održavanja: mjesečno održavanje i podrška programu JFDZ-IS,
opisano u tački 6. TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TEMPO SOFT D.O.O. 21140538 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

115000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

115000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

115000,00


IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

115000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
471-1-2-21-5-17/20
PODIJELI: