Usluge održavanja računarske i komunikacione opreme

Datum objave: 09.07.2020. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA             

Ministarstvo komunikacija i prometa  

Direkcija za civiino zrakoplovstvo          

 

Broj: JH1-1 -4-16-3-19-66/19

Banja Luka, 06.07.2020. godine

 

Ha osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br.32/2, 102/09 i 72/17), čl. 25., 32., 70. stav (1) i stav (3) i 111. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a na prijedlog Кomisije za sprovođenje postupka nabavke usluga održavanja računarske i komunikacione opreme, vršilac dužnosti generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUКU o

IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Za najpovoljniju ponudu za nabavku usluga održavanja računarske i komunikacione opreme, pokrenute Odlukom o ponavljanju postupka o nabavci usluga održavanja računarske i komunikacione opreme, broj: JN1-1-4-16-3-19-27/19 od 22.01.2020. godine izabrana je ponuda ponuđača „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka, sa cijenom ponude u iznosu od 94.000,00 КM bez PDV-a u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora-najniža cijena.

II            

Vrijednost Okvirnog sporazuma za period od tri godine iznosi 94.000,00 КM (slovima: devedesetčetrihiljadekonvertibilnihmaraka) bez PDV, odnosno 109.980,00 КM (slovima: stotinudevethiljadadevetstotinaosamdeset konvertibilnih maraka) sa pdv.

III           

Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Okvirnog sporazuma, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, a u skladu sa zahtjevima i uslovima Ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i Zakonom o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Odlukom 0 ponavljanju postupka o nabavci usluge održavanja računarske i komunikacione opreme, broj: JN1-1-4-16-3-19-27/19 od 21.02.2020. godine pokrenut je postupak nabavke usluga održavanja računarske i komunikacione opreme za potrebe Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine za period od tri godine.

Odlukom o izboru najlovoljnijeg ponuđača. broj: JN1-1-4-16-3-19-38/20 od 06 aprila 2020. godine za najpovoljniju ponudu za nabavku usluga održavanja računarske i komunikacione opreme izabrana je ponuda ponuđača „NET LOGISTIC" d o o Banja Luka sa cijenom ponude od 68.000,00 КM bez PDV-a.

Na predmetnu Odluku ponuđač „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka, zastupan po punomoćniku, Jeleni Diljević, advokatu iz Banja Luke je izjavio žalbu u pogledu koje je Ugovorni organ - Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 100. stav (2) Zakona o javnim nabavkama donio Zaključak broj JN1- 1-4-16-3-19-51/19 od 24.04.2020. godine, kojim se ista odbacuje kao neblagovremena.

Ponuđač „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka je na pomenuti Zaključak izjavio žalbu,

-pogrešne primjene materijalnog prava prilikom ocjene ponuda i -nepravilno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja prilikom ocjene ponuda a na osnovu Кoje je Кancelarija za razmatranje žalbi donijela Rješenje broj' JN2-01-07-1- 943-5/20 od 04.06.2020. godine, kojim se uvažava predmetna žalba i predmet vraća Ugovornom organu na ponovni postupak.

Ugovorni organ je uvažavajući predmetno Rješenje Кancelarije za razmatranje žalbi poništio sve radnje i postupke Кomisije za javnu nabavku u postupku nabavke uslugaodržavanja računarske i komunikacione opreme za potrebe Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine i naložio Кomisiji da ponovo izvrši postupak ocjene ponuda.               

U ponovljenom postupku ocjene ponuda, Кomisija je utvrdila da su navodi izneseni u žalbi ponuđača „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka osnovane TJ-da su ponude ponuđača NET LOGISTIC d.o.o. Banja Luka i grupe ponuđača „LANACO" doo Banja Luka i „Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo neprihvatljive, te da je članom 3 Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije propisano da se samo prihvatljive ponude unose u sistem e nabavke, a u slučaju jedne prihvatljive ponude postupak se okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Naime, uvidom u ponudu ponuđača „NET LOGISTIC" d.o.o. Banja Luka u ponovljenom P0Nude' 3 К0ji je °DLUК0M 0 izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj- JN1- 1-4-16-3-19-38/20 od 06. aprila 2020. godine izabran za najpovoljnijeg ponuđača utvrđeno je da u ponudi pomenutog ponuđača u izjavama iz člana 45 i 52 Zakona (strane 7. i 8. i strane 29. i 30. ponude) nije upisan broj Službenog glasnika (što su drugi ponuđači naveli), kao ni „mjesto i datum davanja izjave", a što predstavlja formalni nedostatak samih izjava. Izjave su definisane tenderskom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda a ponuđači su dužni da se pridržavaju uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije kako je to propisano članom 57. stav (1) Zakona.              

Nadalje, na stranama 8-11, ponude dostavljeni su i dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona. Na strani 10. ponude dostavljeno je uvjerenje Osnovnog suda u Banjaluci, kojim se potvrđuje da ponuđač nije kažnjavan za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare i pranja novca. Međutim, ponuđač nije dostavio potpun dokaz o nekažnjavanju za navedena krivična djela jer je morao dostaviti i uvjerenje Suda BiH, da bi dokaz o nekažnjavanju bio potpun. Naime, Agencija za javne nabavke je objavila na svojoj zvaničnoj web stranici (u dijelu ,,praktična primjena") zvaničan stav u kojem se navodi da su ponuđači kao dokaz ispunjavanja ovog uslova dužni kumulativno dostaviti dva uvjerenja i to uvjerenje Suda BiH i uvjerenje nadležnog suda prema sjedištu ponuđača. Ovakav stav je proistekao iz zvaničnog stava Suda BiH od 21.05.2019. godine koji je dostavljen Agenciji. Razlog ovakvog stava leži u činjenici što ne postoji Jedinstveni registar u BiH u kojem bi bile evidentirane sve pravosnažne sudske presude za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare i pranja novca

U izjavi iz člana 50. Zakona, na strani 35. ponude, ponuđač je sačinio spisak lica koja će biti angažovana na realizaciji ugovora. Uz izjavu su dostavljene obične kopije sertifikata za navedene lica sa prevodom od strane sudskog prevodioca za samo neke od sertifikata. Naime, ponuđač nije dostavio uz ponudu prevod sertifikata za lica Željko Rađen, Nikola Prazić i Bojan Todorović (strane 36., 37. i 40. ponude). Tačkom 4.9 tenderske dokumentacije propisano je da se ponuda podnosi na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, a samo štampana literatura, brošure, katalozi i sl. ne moraju biti prevedeni. Кako sertifikati ne pripadaju nijednoj od ovih kategorija izuzeća od prevoda, isti su morali biti prevedeni.

Dakle, ponuđač je prekršio jedno od osnovnih pravila pripreme ponude, koje je propisano decidno i članom 12. stav (1) Zakona.

Uvidom u ponudu grupe ponuđača „LANACO" d.o.o. Banja Luka i „Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo, u ponovljenom postupku ocjene ponude Кomisija je utvrdila da je ponuđač „„LANACO" d.o.o. Banja Luka na stranama 56. i 57. ponude dostavio izjavu iz člana 52. Zakona koju je dala i potpisala Bojana Goronja, po punomoći direktora preduzeća. U konkretnom slučaju, ovu izjavu je mogao dati isključivo ovlašteni zastupnik privrednog subjekta jer se radi o izjavi lične prirode. Naime, za zakonitost rada svakog privrednog subjekta odgovara direktor, kao odgovorno lice. Izjavu iz člana 52. Zakona ne može nikako dati lice koje ne odgovara za zakonitost rada privrednog subjekta, niti takva izjava ima bilo kakav značaj. Radi se o izjavi ponuđača da nije učestvovao u koruptivnim radnjama. Nije sporno da je ovu izjavu potpisalo lice koje je ovlastio zakonski zastupnik ponuđača, te da je taj potpis ovjeren od strane nadležnog organa, ali se radi o neprihvatljivim izjavama za Ugovorni organ, jer licu koje je potpisalo takvu izjavu može biti potpuno nepoznato da li postoje okolnosti zbog kojih bi Ugovorni organ bio dužan diskvalifikovati ponuđača kao privredni subjekt. Izjava je, sama po sebi, akt lične volje njenog davaoca, a u konkretnom slučaju je relevantna izjava lica koje je odgovorno za zakonitost rada ponuđača, iz čega je potpuno jasno da punomoćnik ne može u ime direktora, pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću izjaviti da direktor, kao zakonski zastupnik ponuđača, nije učestvovao u koruptivnim radnjama.

Nadalje, takođe je utvrđeno da je grupa ponuđača dostavila na stranama 65 - 68. ponude izjave iz člana 50. Zakona u kojima su navedne osobe koje ponuđači namjeravaju angažovati za realizaciju ugovora. U pomenutim izjavama nisu imenovana lica koja ponuđači namjeravaju angažovati za održavanje računarske opreme, a tačkom 3.4 tenderske dokumentacije propisano je da su ponuđači dužni, u svrhu ispunjavanja uslova tehničke i profesionalne sposobnosti (član 50. Zakona), dostaviti izjavu u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabavke, Prilog 10. Tačkom 5.3 podtačka 3. traženo je da ponuđači angažuju najmanje 2 inžinjera i/ili servisera/tehničara tehničke struke za servisiranje opreme (računari, printeri, skeneri, multifunkcionalni uređaji). Na strani 69. ponude, ponuđač dostavlja neovjeren spisak dokaza koje dostavlja u narednom dijelu ponude i između ostalog navodi dva lica za održavanje računarske opreme, Boris Latinović i Vladimir Došenović, ali ne dostavlja dokaze u sastavu ponude o njihovim obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama. Ovaj list ponude nije potpisan i ovjeren od strane ponuđača, te se ne radi o izjavi koja je dostavljena u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabavke, a koja je data u TD kao Prilog 10. Ova izjava je data na stranama 65 - 68. ponude i ovjerena je od strane ponuđača, ali ne sadrži osobe za održavanje računarske opreme. Dakle, ponuda nije potpuna i nije pripremljena u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

Na strani 66. ponude, u izjavi iz člana 50. Zakona, ponuđač navodi da će angažovati Boška Кecmana kao stručnjaka sa CCiE sertifikatom, a na strani 75. ponude dostavlja sertifikat CCNP za imenovano lice, što ima za posljedicu protivrječnost dostavljenih dokaza i predstavlja razlog za odbacivanje ponude.

Iz svega navedenog, vidljivo je da su ponude ponuđača „NET LOGISTIC" d.o.o. Banja Luka i grupe ponuđača „„LANACO" d.o.o. Banja Luka i „Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo nepotpune, te da ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije, a sve u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona, te se iste zbog toga odbacuju.

Кako je ponuda ponuđača „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka" jedina prihvatljiva, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ukoliko Ponuđač smatra da je Ugovorni organ u toku postupka dodjele Ugovora izvršio povrede Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata ima pravo da pokrene žalbeni postupak najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o dodjeli Ugovora.

Žalba se podnosi Ugovornom organu, u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču, kao i drugim strankama u postupku.

v.d. generalnog direktora

Čedomir Šušnjar

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: