Usluge održavanja softvera za AMM

Datum objave: 13.04.2021. 11:06 / Izvor: Akta.ba, 23.03.2021.

Mješoviti Holding

Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje

Matično preduzeće a. d. Trebinje

ZAVISNO PREDUZEĆE ELEKTRO-HERCEGOVINA a.d. TREBINjE

 

Broj: 02-0147-2128-15/20-21

Datum:23.03.2021 .godine

 

Ha osnovu člana 64. stava (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-2128-13/20¬21 od 19.03.2021. godine, u postupku javne nabavke Nabavka - usluge održavanja softvera za AMM je donijela:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-2128-13/20-21 od 19.03.2021. godine i ugovor za javnu nabavku usluge održavanja softvera za AMM, dodjeljuje se ponuđaču „METER&CONTROL" d.o.o. Beograd, ponuda br. 50/2021, dostavljena dana 15.03.2021. godine, za ponuđenu cijenu od 19.950,00 KM (bez PDV-a) kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, postupak nabavke će se poništit u skladu sa članom 69. ZJN BiH.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor. 

 

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www,elektrohercegovina.com .istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-0147-2128-02/20 od 31.12.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom. Procjenjena vrijednost jaane nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-7-2-9-3-16/21, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 25.02.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-2128-03/20-21 od 24.02.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o pregledu i ponuda broj 02-0147-2128-12/20-21 od 19.03.2021. godine, Preporuku o izbor najpovoljnijeg ponuđača broj 02-0147-2128-13/20-21 od 19.03.2021. godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-2128-14/20-21 od 19 03.2021. godine

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna.

-           da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

-           da nije bilo neblagovremeno primljeih ponuda

-           da je ponuda ponuđača „METER&CONTROL" d.o.o. Beograd kvalifikovana i prihvatljiva, dostavl>eni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

u postupku ocjeie provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum kriterijum najniže cijene.

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

„METER&CONTROL" d.o.o. Beograd

19.950,00

- Naziv ponuđača čija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija:

 

1.

Naziv ponuđača

„METER&CONTROL" d.o.o.

2.

Sjedište i adresa

Veljka Dugoševića br.54, 11050 Beograd

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

19.950,00

4.

Rok izvršenja usluga

u roku od 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 88. člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostvaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trg br. 6, 89101 Trebinje.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

VD Direktora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: