Usluge održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu

Datum objave: 17.01.2022. 09:51 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2022.

Broj: 02-16-10-2460-8/21 

Sarajevo, 11.01.2022. godine

 

 

 

Na osnovu člana 40. Zakona o komunikacijama BiH (“SI. glasnik BiH”, br. 31/03,75/06 i 32/10), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni Glasnik BiH” broj 39/14), po prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Regulatome agencije za komunikacije, generalni direktor Regulatome agencije za komunikacije, donosi

 

Odluku

o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne

podrške za virtuelizacijsku platformu

 

(1) Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Regulatome agencije za komunikacije, po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u predmetu javne nabavke usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu, broj: 02-16-10-2460-7/21 od 24.12.2021. godine, te se ugovor za nabavku usluga usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu dodjeljuje grupi ponuđača Prointer IT rješenja i servisi d.o.o. Sarajevo-ovlašteni predstavnik grupe ponuđača i “Prointer ITSS” d.o.o. član Infnity International Group, Banja Luka - član grupe ponuđača, za ponuđenu cijenu u iznosu od 15.300,00 KM bez PDV-a, odnosno 17.901,00 KM sa PDV-om.

(2) Nakon dostave mišljenja na nacrt ugovora od Pravobranilaštva BiH, Regulatorna agencija za komunikacije će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora.

(3) Ova Odluka objavit će se na web stranici Regulatome agencije za komunikacije.

 

Obrazloženje

Regulatoma agencija za komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) je Odlukom o pokretanju konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu broj: 02-16-10-2460-1/21 od 06.12.2021. godine, u skladu sa odredbom člana 18. i člana 88. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, u daljem tekstu: Zakon), uputila konkurentski zahtjev za prikupljanje i odabir ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu.

Obavještenje o predmetnoj nabavci je dana 15.12.2021. godine objavljeno je na Portalu javnih nabavki, pod brojem: 770-7-2-248-3-97/21.

Agencija je uputila obavještenje o objavljenom konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu sljedećim ponuđačima:

1.         Prointer ITSS d.o.o. Vrbanja 1,71 000 Sarajevo;

2.         Mojit d.o.o., ul Dobroševička 7A, 71 000 Sarajevo;

3.         FixIT, ul. Zaima Šarca 34, 71000 Sarajevo.

Komisija za javne nabavke (Komisija) imenovana od strane generalnog direktora, je dana 24.12.2021. godine u 11,15 sati, pristupila javnom otvaranju ponuda i konstatovala daje 24.12.2021. u 09:20 h zaprimljena 1 (jedna) blagovremena i uredno zatvorena, kovertirana ponuda od grupe ponuđača Prointer IT rješenja i servisi d.o.o. Sarajevo - ovlašteni predstavnik grupe ponuđača i “Prointer ITSS” d.o.o. član Infinity International Group, Banja Luka - član grupe ponuđača.

Komisija je u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, blagovremeno dostavila Zapisnik o otvaranju ponuda ponuđaču koji su dostavio ponudu u predmetnoj nabavci.

Za učešće u proceduri javne nabavke ponuđači su trebali da ispunjavaju sljedeće uslove:

-           za ličnu sposobnost - član 45. Zakona - popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu (sud, notar ili općina) koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, koja ne smije biti starija od dana objave obavještenja o nabavci;

-           za sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - član 46. Zakona - Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, original ili ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude za ponuđače iz BiH), odnosno odgovarajući dokument koji odgovara članu 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača u kojoj je registrovan ponuđač (za ponuđače čije je sjedište izvan BiH) s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude

-           za tehničku i profesionalnu sposobnost - član 48. i 50. Zakona

a)         Spisak izvršenih ugovora u posljednje tri godine, računajući od momenta predaje ponude, ili za period od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, a koji su za predmet imali nabavku licenci za Veeam softver za Centralizovani backup ili sličnog predmeta nabavke. Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti min. jednu potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora koje daju druge ugovorne strane, a koji su za predmet imali nabavku licenci za Veeam softver za centralizovani backup ili sličnog predmeta nabavke za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, u vrijednosti ne manjoj od 15.384,62 KM bez PDV-a.

Potvrda o uredno izvršenom ugovoru mora biti potpisana i ovjerena od druge ugovorne strane i sadržavati sljedeće podatke:

•          naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

•          predmet ugovora,

•          vrijednost ugovora,

•          vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i

•          navode o uredno izvršenim ugovorima.

b)         Dokazi za kvalifikacije tehničkog osoblja koje će raditi na realizaciji ugovora:

•          Izjavu o angažovanom osoblju iz tačke b) koja se dostavlja u formi izjave potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača i koja treba da sadrži listu imena angažovanih lica sa nazivom certifikata koje posjeduju i sa napomenom da će ih u slučaju dodjele ugovora u punoj mjeri angažovati na realizaciji ugovorenih obaveza;

•          Ovjerene kopije certifikata o tehničkoj osposobljenosti osoblja uz obavezan prevod ovlaštenog sudskog prevodioca (u slučaju nemogućnosti dostavljanja kopija certifikata, ponuđač može dostaviti i naznačiti web link na kojem se nedvosmisleno može utvrditi da navedena osoba posjeduje traženi certifikat);

•          Radnu biografiju (CV) potpisanu od strane angažovanog lica i ovjerenu potpisom i pečatom ponuđača (ako se zahtjeva radno iskustvo);

•          Izvještaj o broju zaposlenih radnika kod poslodavca izdat od Poreske uprave (kao dokaz o angažovanju lica zaposlenih kod ponuđača) ili Ugovor o angažovanju lica koja nisu zaposlena kod ponuđača.

c)         Obične kopije certifikata (ISO 27001 i ISO 9001) ili ekvivalentne certifikate;

d)         Izjavu na memorandumu ponuđača, ovjerenu i potpisanu od strane ponuđača da će ponuđač u slučaju da bude izabran kao najpovoljniji obezbjediti besplatan telefonski broj za prijavu nepravilnosti u radu.

Komisija je, u skladu sa članom 63. stav (7) Zakona, na zatvorenoj sjednici 24.12.2021. godine, izvršila provjeru dokaza za kvalifikacija ponuđača i utvrdila da ponuda grupe ponuđača Prointer IT rješenja i servisi d.o.o. Sarajevo - ovlašteni predstavnik grupe ponuđača i “Prointer ITSS” d.o.o. član Infinity International Group, Banja Luka - član grupe ponuđača broj: 176-12/21 sadrži sve dokaze u smislu tražene dokumentacije, te daje formalno ispravna i zadovoljava sve uslove tenderske dokumentacije.

Za predmetni postupak nabavke usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu je predviđena E-aukcija, ali s obzirom daje pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda e-aukcija se ne može zakazati te se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Na osnovu gore navedenog Komisija predlaže generalnom direktoru da donese odluku o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovor za nabavku usluga održavanja softvera za bekapovanje i servisne podrške za virtuelizacijsku platformu grupi ponuđača Prointer IT rješenja i servisi d.o.o. Sarajevo - ovlašteni predstavnik grupe ponuđača i “Prointer ITSS” d.o.o. član Infinity International Group, Banja Luka - član grupe, koja je dala tehnički zadovoljavajuću ponudu sa ukupnom cijenom u iznosu od 15.300,00 KM bez PDV odnosno 17.901,00 KM sa PDV-om.

Prihvatajući prijedlog preporuke Komisije, a u skladu sa gore navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove sviponuđaći koji su učestvovali u postupku mogu uložiti žalbu u pismenom obliku Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba odlaže  zaključivanje ugovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: