Usluge održavanja sustava VPN-a umrežavanje podružnica i Središnje službe

Datum objave: 21.01.2020. 12:35 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HNŽ-HNK MOSTAR

 

Broj: 05-1-16-7-19-2/4-20

Datum: 21.01.2020.                        

 

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" br.39/14), članka 8. stavka (2) pod f), Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za javne nabave („Službeni glasnik BiH" br.103/14) i članka 32. Statuta Službe za "zapošljavanje Hercegovacko-neretvanske županije/kantona Mostar, ravnatelj Službe za zapošljavanje HNZ/HNK, po Preporuci povjerenstva za javne nabave, donosi

 

ODLUKU

 o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

1. KATARINA d.o.o. Mostar je najpovoljniji ponuditelj za nabavu usluga pristup lokacijama kroz javnu mrežu sa brzinom 100/40 na centralnoj lokaciji u Mostaru, održavanje uređaja mikrotik RB-750 za potrebe VPN-a, upravljanje i održavanje VPN mreže kao i komunikacija udaljenih lokacija sa centralnim serverom, za potrebe Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

2. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK će ugovor sa izabranim ponuditeljem zaključiti odmah nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

3. Ova Odluka će biti objavljenja na Web stranici Službe i dostavljena ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave.

Obrazloženje

Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK je donijela odluku o pokretanju postupka javne nabave usluga pristup lokacijama kroz javnu mrežu sa brzinom 100/40 na centralnoj lokaciji u Mostaru, održavanje uređaja mikrotik RB-750 za potrebe VPN-a, upravljanje i održavanje VPN mreže kao i komunikacija udaljenih lokacija sa centralnim serverom, za potrebe Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK putem konkurentskog zahtjeva, čiji je kriterij najniža cijena. Obavijest o nabavi navedenih roba je objavljena na stranici Agencije za javne' nabave pod brojem: 1208-7-2-2-3-1/20 dana 08.01.2020. U utvrđenom roku u Službuje stigla jedna ponuda i to:

- KATARINA d.o.o. Mostar

Za javnu nabavu usluga pristup lokacijama kroz javnu mrežu sa brzinom 100/40 na centralnoj lokaciji u Mostaru, održavanje uređaja mikrotik RB-750 za potrebe VPN-a, upravljanje i održavanje VPN mreže kao i komunikacija udaljenih lokacija sa centralnim serverom za potrebe Službe za zapošljavanje Hercegovacko-neretvanske županije-kantona Mostar, kriterij je bio najniža cijena, a povjerenstvo je sačinilo rang listu prihvatljivih ponuda prema jedinoj pristigloj ponudi:

" KATARINA" d.o.o. Mostar        34.800,00 KM bez PDV-a 

 

što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Izvješća i Preporuke Povjerenstva za javne nabave. U ovom postupku javne nabave bilo je predviđeno provođenje e-aukcije. Obzirom da je prispjela samo jedna ponuda, e-aukcija se nije mogla održati. Povjerenstvo je konstatiralo da ponuda ponuditelja KATARINA d.o.o. Mostar ispunjava sve uvjete tenderske dokumentacije.

Pošto je najniža cijena kriterij javne nabave usluga pristup lokacijama kroz javnu mrežu sa brzinom 100/40 na centralnoj lokaciji u Mostaru, održavanje uređaja mikrotik RB-750 za potrebe VPN-a, upravljanje i održavanje VPN mreže kao i komunikacija udaljenih lokacija sa centralnim serverom, za potrebe Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK, sukladno članku 64.stavak (1) pod a), odlučeno je kao i izreci ove odluke.

Pouka pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Službi za zapošljavanje HNŽ/HNK u pisanoj formi, elektronski ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 5 dana od dana prijema. Žalba se podnosi u tri primjerka.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: