Usluge održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools proizvođača Frequentis

Datum objave: 20.03.2020. 10:57 / Izvor: Akta.ba, 13.03.2020.

BHANSA

 

Broj: 1-25-16-4-4729-13/19

Datum: 13.03.2020. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 43/09), člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3), i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 20. i člana 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 63/10), člana 8. stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („ Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku, broj: 1- 25-16-4-4729-11/19 od 17.02.2020.godine, u postupku javne nabavke usluge održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools proizvođača Frequentis, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na osnovu zaključka sa 105. - te sjednice Uprave Agencije, održane dana 27.02.2020. godine, donosi:

         

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge održavanja VCS, VCX, DIVOS

i SmartTools proizvođača Frequentis

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 1-25-16-4-4729-11/19 od 17.02. 2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools  proizvođača Frequentis, dodjeljuje se ponuđaču UNIS Telekom d.d. Mostar, Ante Starčevića 50, 88000 Mostar, za ponuđenu cijenu u iznosu od KM 539.900,00 (bez PDV-a), Ponuda, broj: 1- 25-16-4-4729-8/19 od 17.02.2020. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.bhansa.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje:

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools proizvođača Frequentis, broj: 1-11-16-4-4729-2/19 od 07.11.2019. godine, Komisija je pokrenula postupak javne nabavke po metodi „otvoreni postupak".

 

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki, broj: 1250-1-2-2-3-3/20 od 03.01.2020. godine, a Sažetak istog je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj: 01/20.

 

Do krajnjeg roka za preuzimanje tenderske dokumentacije, istu su, sa Portala javnih nabavki preuzeli sljedeći ponuđači:

 

a. BBS EUROPE,      -

b. EKAPIJA DOO,

c. INSTRUMENTS,

d. PROINTER ITSS DOO,

e. AWOS TENDERS,

f. UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE "TRANSPARENCY INTERNATIONAL" U BOSNI I HERCEGOVINI,

g. UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR,

h. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH - PODRUŽNICA SARAJEVO,

i. FINOVA DOO BANJA LUKA.

 

Na sastanku Komisije, održanom dana 17.02.2020. godine u 12:30 sati, Komisija je konstatirala da je u predviđenom roku, u propisno zapakiranoj koverti zaprimljena 1 (jedna) ponuda, i to:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Datum i vrijeme zaprimanja

Ukupna cijena (KM) bez PDV - a

UNIS Telekom d.d. Mostar

17.02.2020.godine, u 09:35 sati

539.900,0(J KM

 

Komisija je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, pristupila otvaranju ponuda, o čemu je sačinjen zapisnik o otvaranju ponuda.

Nakon otvaranja ponuda, Komisija je nastavila rad n£ analizi pristigle ponude, te konstatovala da je:

 

- Ponuda ponuđača UNIS Telekom d.d. Mostar prihvatljiva, odnosno ista je u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije;

 

Vrijednost dostavljene ponude:

 

R.b.

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV - a)

1.

UNIS Telekom d.d. Mostar

539.900, 00 KM

 
 

 

 

E-aukcija nije provedena, s obzirom daje pristigla samo jedna ponuda, a Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službenom glasniku BiH", broj 66/16) je propisano da u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice daje Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku usluge održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools proizvođača Frequentis je ponuđač:

 

- UNIS Telekom d.d. Mostar, Ante Starčevića 50, 88000 Mostar.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

Dostaviti

 

- Ponuđaču;

- Web stranica;

- A/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: