Usluge održavanja vozila

Datum objave: 23.07.2020. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 22.07.2020.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem konkurentskog zahtjeva, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove, donosi


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se okvirni sporazum za nabavku usluga održavanja vozila, dodjeljuje ponuđačima po lotovima kako slijedi:

- za LOT1.-Nabavka usluga održavanja vozila marke Škoda, ponuđaču ''COSMOS COMMERC'' d.o.o. TUZLA koji je dostavio ponudu broj: 03-07-20/JJ-1 od 03.07.2020. godine koji je ponudio cijenu od 35,00 KM/norma satu bez PDV-a;

- za LOT2.-Nabavka usluga održavanja ostalih vozila, ponuđaču ''COSMOS COMMERC'' d.o.o. TUZLA koji je dostavio ponudu broj: 03-07-20/JJ-2 od 03.07.2020. godine koji je ponudio cijenu od 17,09 KM/norma satu bez PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/11-A006513-2020 od 10.06.2020. godine. Postupak nabavke je proveden konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1004-7-2-75-3-146/20 dana 24.06.2020. godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 02/11-A-006513-2020 od 10.06.2020. godine i Rješenjem o izmjeni Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke broj: 02/11- A-006513-2020 od 30.06.2020. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

ZA LOT 1.

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;

- da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da je je dostavljena ponuda prihvatljiva.

ZA LOT 2.

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva);

- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude;

- da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da su sve dostavljene ponude prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač ''COSMOS COMMERC'' d.o.o. TUZLA za LOT1. jedini dostavio prihvatljivu ponudu a LOT2. dostavio prihvatljivu ponudu sa najvećim brojem bodova, te je odlučeno kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Broj: 02/11-A-006513-2020

Tuzla, 10.07.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: