Usluge odžavanja i servisiranja službenog vozila Volkswagen Passat

Datum objave: 09.07.2020. 13:26 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

Broj: 01-11-518-3-JN/20

Mostar,01.07.2020. godine

 

Na osnovu članka 64. stav (1) točka b), članka 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama («Službeni glasnik BiH» broj 39/14), i preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabave broj: 01-11-518-2-JN/20 od 29.06.2020. godine, u postupku javne nabave usluga Lot 3. -Usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke Volksvagen -PASSAT, Federalni ministar trgovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u postupku javne nabave usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke Volksvagen-PASSAT

 

 

I

Nakon provedenog postupka po pravilima Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u predmetu javne nabave-Nabava usluga Lot 3. - Usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke Volksvagen- PASSAT oznaka i naziv iz JRJN: 50100000-6 Usluge popravke i održavanja, ugovor se dodjeljuje ponuđaču M.R.M. export-import d.o.o. Podružnica Mostar, po cijeni u iznosu od 848,45KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 992,69KM sa uračunatim PDV-om.

 

II

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.fmt.gov.ba Federalnog ministarstva trgovine u skladu sa člankom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavama.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabave, shodno članku 71. stav (2) Zakona o javnim nabavama.

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave usluga o održavanju i servisiranju službenih motornih vozila broj: 01-11-518/20 od 04.06.2020.godine, Oznaka i naziv iz JRJN: 50100000-6 Usluge opravke i održavanja.

Javna nabava provedena je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, uz predviđeno provođenje e-aukcije. Procijenjena vrijednost javne nabave za Lot 3, bez PDV-a je 2.393,00KM.

Komisija za provođenje postupka javnih nabava objavila je na portalu javnih nabava Obavještenje o nabavi broj: 127-7-2-7-3-2/20 od 11.06.2020. godine. Istog dana uputila je poziv za dostavu ponuda na tri adrese i to: M.R.M. export- import d.o.o. Podružnica Mostar, CRO AUTO d.o.o. Mostar, Auto Lijanovići d.o.o. Mostar.

Po Obavještenju o predmetnoj javnoj nabavi na portalu javnih nabava tendersku dokumentaciju preuzelo je devet ponuditelja.

U utvrđenom roku do 29.06.2020.godine do 12,00 sati pristigla je samo jedna ponuda. Izvršeno je javno otvaranje ponuda o čemu je sačinjen zapisnik sa otvaranja broj: 01-11-518-2-JN/20 od 29.06.2020.godine.

Kako je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda e-aukcija se nije zakazivala, a postupak je završen sukladno članku 69.ZJN.

Pristigla ponuda za vrednovanje je ponuda ponuđača M.R.M. export-import d.o.o. Podružnica Mostar po cijeni u iznosu od 848,45 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 992,69 KM sa uračunatim PDV-om.

Komisija je započela sa pregledom i ocjenom ponude dana 29.06.2020.godine izvršila kontrolu dostavljene dokumentacije koja je propisana tenderskom dokumentacijom pri čemu je konstatirala da je tražena dokumentacija dostavljena i da je ponuda ponuđača prihvatljiva.

Nakon provedenog postupka, Komisija je dostavila Federalnom ministru trgovine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, sa dostavljenom dokumentacijom za predmetnu nabavu i dala preporuku da se Ugovor o nabavi usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke Volksvagen- Passat dodijeli jedinom prihvatljivom ponuđaču M.R.M.export-import d.o.o..Podružnica Mostar, Mostar u skladu sa člankom 89. stav (3) Zakona o javnim nabavama.

U postupku donošenja odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te pregled i ocjenu pristigle ponude, shodno kriteriju najniža cijena.

U postupku ocjene provedenog postupka, federalni ministar trgovine nije našao razloge nepravilnosti ni propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Preporuka Komisije za javne nabave je prihvaćena, te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Ukoliko Ponuđač smatra da je Ugovorni organ u toku provedenog postupka dodjele ugovora izvršio povrede zakona o javnim nabavama ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak Federalnom ministarstvu trgovine u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: