Usluge organizacije i prijevoza robe, carinskog zastupanja, međunarodne i unutrašnje distribucije roba te poslove logistike i uskladištenja, zajedno sa svim pripadajućim uobičajenim poslovima

Datum objave: 27.08.2021. 11:11 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2021.

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI između:

In Time d.o.o. ul. Braće Baljić 1A, Sarajevo; PDV broj 200428340004, br. žiro računa: 1610000001230068 kod Raiffeisen Bank d.d., (u daljem tekstu In Time) kojeg zastupa direktor prodaje Alma Halvadžija i Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, ul.Đoke Mazalića br. 3, Sarajevo ; ID broj 4200161160001, (u daljem tekstu Naručitelj), kojeg zastupa direktor, mr. Muamer Bandić Sklopili su u Sarajevu, dana 17.08.2021. Broj protokola: P-22/21

 

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

In Time je davatelj usluga koji u sklopu svoje djelatnosti na tržištu pruža usluge organizacije i prijevoza robe, carinskog zastupanja, međunarodne i unutrašnje distribucije roba te poslove logistike i uskladištenja, zajedno sa svim pripadajućim uobičajenim poslovima prema nalogu Naručitelja.

 

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza ugovornih strana u pogledu obavljanja usluga po sistemu „ od vrata do vrata" u sistemu TNT Express-a. Ove usluge obuhvataju sve radnje od prijema pismenog naloga do trenutka isporuke pošiljke primatelju kao i druge aktivnosti koje podrazumijevaju ove vrste usluga. Usluge TNT Express-a se obavljaju prema terminima i uslovima koji su dostupni na web stranici:

https://www.tnt.com/exprcss/en gc/site/terms-conditions.html

OBAVEZE

Član 3.

In Time je dužan obaviti sve usluge sa pažnjom dobrog privrednika i djelovati u interesu Naručitelja.

 

Član 4.

In Time se obavezuje da će u ime i za račun Naručitelja:

-preuzimati, adekvatno pakirati i otpremati pošiljke u otpremi TNT Express opcijom

prema nalogu Naručitelja, organizovati preuzimanje pošiljaka u definisanom vremenskom intervalu odnosno tokom radnog vremena

prema potrebama Naručitelja posredovati informacije o dostavi pošiljaka

 

Član 5.

Naručitelj se obavezuje da će In Time -u:

adekvatno upakovati, pripremiti i označiti pošiljke prije dolaska In Time-ovog kurira, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja ili kašnjenja u preuzimanju odnosno dostavi

osigurati da fizički sadržaj pošiljke odgovara deklarisanom sadržaju

u pismenoj formi dostaviti detaljne podatke o mjestu preuzimanja i dostave

Najavu za preuzimanje i otpremu TNT Express pošiljaka slati na e-mail adrese: cust.serv.SJJ@in-time.ba ; cust.serv.SJJ.l @ in-time.ba ; prodaja@in-time.ba .

Preuzimanja će se obavljati u najkraćem roku od primitka pismenog naloga, svakim radnim danom od 08:00 - 16:30 h.

 

OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU

Član 6.

In Time ne odgovara za neostvarenu moguću dobit Naručitelja, koja dokumenata ili tenderske dokumentacije.

In Time ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je gubitak, oštećenje

se desi prilikom kašnjenja ili nedostavljanja robe, ili umanjenje sadržaja nastalo zbog uticaja "'više

Za štete nastale u transportu ili prilikom manipulacije pošiljkama, In Time će odgovarati samo u slučajevima korektno načinjenih zapisnika sa fotografskim zapisima pošiljaka prije otvaranja i nakon otvaranja,a prijavljenih unutar 24 h od nastanka štetnog događaja i to u pismenom obliku.

Štetni događaji prijavljeni nakon 24 h ili sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzeti u razmatranje od strane In Time-a.

In Time za štete u međunarodnom prijevozu ( TNT Express mreža ) iz svoje odgovornosti odgovara ograničeno; u međunarodnom zračnom prijevozu 17 SDR po kg.bruto težine izgubljenog ili oštećenog tereta.

 

IV USLOVI POSLOVANJA

Član 7.

7.1. Za usluge otpreme pošiljaka u TNT Express mreži primjenjivati će se cijene prema ponudi 158/21 od 26.07.2021.

 

Red. br.

Naziv usluge

Količina pošte u kg

Pojedinačna

cijena usluge bez PDV-a

PDV

Cijena usluge sa PDV-om

Ukupno

1.

Poštanske usluge brze pošte dokumenata u inostranstvu (SR Njemačka) - express servis

1 kg

103,96

/

103,96

103,96

2.

 

2 kg

144,59

/

144,59

144,59

3.

 

3 kg

184,03

/

184,03

184,03

4.

 

4 kg

223,46

/

223,46

223,46

5.

 

5 kg

264,09

/

264,09

264,09

6.

 

6 kg

295,16

/

295,16

295,16

7.

 

7 kg

326,23

/

326,23

326,23

8.

 

8 kg

357,30

/

357,30

357,30

9.

 

9 kg

388,37

/

388,37

388,37

10.

 

10 kg

415,86

/

415,86

415,86

 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

>703,05

 

UKUPAN POPUST

 

 

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

£703,05

 

UKUPAN PDV

 

 

UKUPNA CIJENA SA PDV-om

>703,05

 

Član 8.

In Time zadržava pravo korekcije cijene usluge u slučaju značajnijih oscilacija cijene naftnih derivata na domaćem tržištu ili zakonskih ograničenja cijene.

In Time se obavezuje da će o svim eventualnim promjenama cijena usluga obavijestiti Naručitelja u periodu od 8 dana od donošenja odluke.

 

Član 9.

Naručitelj se obavezuje da će izvršene usluge, po ispostavljenim računima od In Time -a, platiti u roku od 8 (osam) dana od datuma ispostavljene fakture, na žiro račun In Time br.1610000001230068 kod Raiffeisen Bank d.d. U slučaju kašnjenja In Time zadržava pravo na obračun zateznih kamata u skladu sa Zakonom.

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu 17.08.2021. i vrijediti će do 31.12.2021.

Ugovor se može raskinuti jednostranom izjavom o raskidu jedne ugovorne strane uručene drugoj ugovornoj strani u pismenoj formi.

Ugovor će se smatrati raskinutim protekom otkaznog roka od 15 (petnaest) dana od dana prijema izjave o raskidu ugovora.

 

Član 11.

Ugovor je sastavljen u 4(četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

 

Član 12.

Ugovorne strane će uložiti maksimalne napore da, sporazumno u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, riješe sve eventualne sporove koji se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovom interpretacijom. U slučaju da se spor između Ugovornih strana u vezi sa ovim Ugovorom ne može sporazumno riješiti isti će se povjeriti na rješavanje Sudu BiH.

 

 

Za Agencija za rad i zapošljavanje BiH

mr Muamer Bandić - Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: