Usluge osiguranja imovine za 2022. godinu

Datum objave: 11.05.2022. 08:17 / Izvor: Akta.ba, 29.04.2022.

Broj; 02-404-19 

Sokolac, 29.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 82.stav 3) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS". broj: 97/16, 36/19), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( "Sl.glasnik BiH" broj: 90/14), te člana 88. Statuta opštine Sokolac ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo", broj: 17/17), te internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Opštine Sokolac broj: 02-404-9 od 11.03.2015. godine, Načelnik Opštine Sokolac, dana 29.04.2022. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

0 PRIHVATANJU PONUDE ZA NABAVKU USLUGA "OSIGURANJE IMOVINE ZA 2022.GODINU"-

PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA

 

Član 1.

 

Ovom odlukom prihvata se ponuda ponudača WIENER OSIGURANJE a.d. Banja Luka (Filijala Sokolac), za dodjelu ugovora za nabavke usluga "Osiguranje imovine za 2022.godine" - JRJN KOD : 66510000-8- Usluge osiguranja od vremenskih nezgoda i finansijskig gubitaka.

 

Član 2.

 

Ponuđaču WIENER OSIGURANJE a.d. Banja Luka (Filijala Sokolac) dodjeljuje se ugovor na osnovu sprovedenog postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma.

 

član 3.

 

Ugovorni organ sa izabranim ponuđačem zaključuje se Ugovor o nabavci predmetnih usluga na osnovu ponude od 29.04.2022. godine, a sve prema ponuđenim cijenama datim u ponudi 2.865,25 KM.

 

Član 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Sokolac i zvaničnoj stranici Opštine www.opstinasokolac.net.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: