Usluge osiguranja imovine

Datum objave: 26.06.2019. 13:05 / Izvor: Akta.ba, 26.06.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 12-14-481-1/19

Sarajevo, 04.03.2019.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke, putem postupka - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavke usluga osiguranja imovine, motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (obavještenje o nabavci broj: 296-7-2-11-3-4/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki 04.02.2019. godine), date u Zapisniku broj: 12-14-154-11/19 od 28.02.2019. godine, generalni revizor, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I             

U postupku nabavke - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja imovine, osiguranja motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2019. godinu, Ugovorni organ donio je odluku o izboru najpovoljnije ponude po lot-ovima i to: za

LOT 1 „SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, a za

LOT 2 i LOT 3 „EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo.

II            

Zadužuje se Odjeljenje za pravne i opće poslove i ljudske resurse, da ovu odluku dostavi ponuđačima - učesnicima u postupku u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove odluke, elektronskom poštom, preporučenom poštom ili neposredno.

III

U skladu sa članom 99. i članom 101. Zakona o javnim nabavkama protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke.

Žalba se ulaže Ugovornom organu u pisanom obliku neposredno na protokolu ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

IV

Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Obrazloženje

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorni organ) je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odlukom broj: 12-14-153-1/19 od 24.01.2019. godine, pokrenuo postupak nabavke putem postupka - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja imovine, motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika za budžetsku 2019. godinu za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to:

LOT 1- Usluge osiguranja imovine

LOT 2- Usluge osiguranja motornih vozila

LOT 3- Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika

(obavještenje o javnoj nabavci, broj: 296-7-2-11-3-4/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana, 04.02.2019. godine).

Uvidom u dostavljeni Zapisnik Komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12-14-154-11/19 od 28.02.2019. godine utvrđeno je:

- u predmetnom postupku nabavke i nadmetanju, Ugovornom organu tri ponuđača dostavilo je ponude za LOT 1, LOT 2 i LOT 3, i to slijedeći ponuđači: Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo, Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo i Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo.

- svi ponuđači su kvalificirani ponuđači;

- da je u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), članom 1. Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH" broj 83/16) i tačkom 8.8. Tenderske dokumentacije primjenjen preferencijalni tretman domaćeg, isključivo u svrhu poređenja ponuda.

- da je primjenjena e-aukcija u skladu sa tačkom 3.3. Tenderske dokumentacije.

- da su svi ponuđači dostavili prihvatljive ponude i da mogu učestvovati u e-aukciji.

- e aukcija je zakazana za sve LOT-ove 22.02.2019. godine.

- nakon završetka e-aukcije Ugovorni organ je dobio obavijest Agencije za javne nabavke BiH o uspješno završenoj e

- aukciji i Izvještaj o toku i završetku e-aukcije.

- najpovoljniji ponuđač nakon završetka e-aukcije za LOT 1 je Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, a za LOT 2 i LOT 3 Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo

Postupak je provela Komisija imenovana Rješenjem generalnog revizora broj: 12-14-154-1/19 od 24.01.2019. godine, koja je o istom sačinila: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj:12-14-154-9/19 od 18.02.2019. godine, Zapisnik o otvaranju ponuda od 18.02.2019. godine, Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata-Kvalifikacija dobavljača broj:12-14-154-10/19 od 19.02.2019. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:12-14-154-ll/19 od 28.02.2019. godine

Na prijedlog Komisije Ugovorni organ je donio odluku kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: