Usluge osiguranja imovine

Datum objave: 25.08.2021. 08:34 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2021.

Broj: 06/1.01/0205-404.2-59/21

Banja Luka, 19.08.2021. godine

 

Na osnovu odredbi člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u skladu sa odredbama člana 80. stav 3. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), te odredbama člana 193. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH", broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16), rješavajući u upravnoj stvari - javna nabavka usluga osiguranja imovine - LOT 2, direktor Poreske uprave Republike Srpske donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĆAČA

 

1.         Ponuđač „DUNAV OSIGURANјE" A.D. BANјA LUKA, čija ukupna cijena iznosi 12.970,49 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana, bira se za najpovolјnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja imovine - lot 2.

 

2.         Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od sedam (7) dana od prijema ove odluke o izboru, dostavi dokumentaciju koja se odnosi na ličnu sposobnost ponuđača iz odredbi tačke 3.1.4. Tenderske dokumentacije (u dalјem tekstu: TD)), koja ne smije biti starija od tri (3) mjeseca od dana podnošenja ponude.

 

3.         Po nastupanju konačnosti ove Odluke u upravnom postupku, ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaklјučiti Ugovor o osiguranju imovine.

 

Obrazloženje

 

Dana 22.07.2021. godine ugovorni organ Poreska uprava Republike Srpske donijela je Odluku o pokretanju postupka broj: 06/1.01/0205-404.2-59/21 te je dana 26.07.2021. godine na portalu javnih nabavki objavila Obavještenje o nabavci broj: 221-1-2-32-3-48/21. Vrsta postupka javne nabavke je otvoreni postupak.

 

Komisija za nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i osiguranja imovine (u dalјem tekstu: Komisija) imenovana je Rješenjem direktora Poreske uprave broj:

06/1.01/0205-404.2-59/21 od 03.08.2021. godine. Komisija je u Zapisniku o otvaranju ponuda broj: 06/1.01/0205-404.2-59/21 od 11.08.2021. godine konstatovala da su u postupku nabavke usluga osiguranja imovine - JIOT 2 primlјene slјedeće ponude:

 

1.         Ponuda ponuđača „DRINA OSIGURANјE" A.D. MILIĆI FILIJALA BANјA LUKA, primlјena dana 10.08.2021. godine u 14:20 časova, čija ukupna cijena iznosi 13.258,08 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana;

 

2.         Ponuda ponuđača ,,WIENER OSIGURANJE VIG" A.D. BANJA LUKA, primlјena dana 11.08.2021. godine u 09:02 časova, čija ukupna cijena iznosi 14.883,41 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana;

 

3.         Ponuda ponuđača „DUNAV OSIGURANјE" A.D. Banja Luka, primlјena dana 11.08.2021. godine u 09:04 časova, čija ukupna cijena iznosi 14.170,49 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana;

 

4.         Ponuda ponuđača „SARAJEVO-OSIGURANJE" D.D. SARAJEVO, primlјena dana 11.08.2021. godine u 09:05 časova, čija ukupna cijena iznosi 10.866,62 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana;

 

5.         Ponuda ponuđača „GRAWE OSIGURANJE" A.D. BANJA LUKA, primlјena dana 11.08.2021. godine u 09:59 časova, čija ukupna cijena iznosi 13.052,91 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana i

 

6.         Ponuda ponuđača „OSIGURANјE AURA" A.D. BANјA LUKA, primlјena dana 11.08.2021. godine u 10:25 časova, čija ukupna cijena iznosi 13.809,84 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana.

 

U dalјem toku postupka, Komisija je pristupila pregledu i ocjeni navedenih ponuda. Prije meritornog razmatranja kriterijuma za dodjelu ugovora (ekonomski najpovolјnija ponuda), Komisija se, u smislu odredbi člana 44. Zakona o javnim nabavkama, prethodno upustila u ocjenu kvalifikovanosti ponuđača i utvrđivanju ispunjenosti uslova prihvatlјivosti ponuda u predmetnom postupku nabavke te je utvrdila slјedeće:

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač „DRINA OSIGURANјE" A.D. MILIĆI

 

FILIJALA BANјA LUKA, Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač ispunio sve kvalifikacione uslove, ali nije ispunio jedan uslov prihvatlјivosti ponude.

 

1. Naime, odredbom tačke 2.5.2. TD propisano je da su ponuđači su dužni u ponudi dostaviti izjavu o roku isplate osiguranih suma za svaki lot.

 

Imenovani ponuđač je u svojoj ponudi dostavio traženu izjavu za LOT 2 u kojoj je naveo da je rok za isplatu osiguranih suma za osiguranje imovine (LOT 2) 15 dana od dana kompletiranja dokumentacije. Ponuđeni rok isprate nije u skladu sa odredbom člana 919. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kojim je definisano da rok isplate osigurane svote (sume) ne može biti duži od 14 dana od dana kada je osiguravač dobio obavještenje da se osigurani slučaj dogodio. To znači da je imenovani ponuđač u svojoj ponudi ponudio rok isplate osigurane sume koji je u suprotnosti sa imperativnim propisom, pa je Komisija utvrdila da je predmetna ponuda neprihvalјtlјiva, jer je odredbama člana 103. Zakona o obligacionim odnosima definisano da su ništavi ugovori koji su protivni prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima.

Shodno tome, kako ponuda imenovanog ponuđača sadrži rok koji je protivan prinudnom propisu, utvrđeno je da se ponuda u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama mora odbaciti.

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač ,,WIENER OSIGURANJE VIG" A.D. BANJA LUKA, Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač kvalifikovan za predmetni postupak nabavke te da ponuda za JTOT 2 ispunjava uslove prihvatlјivosti ponude koji su definisani u TD.

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač „DUNAV OSIGURANјE" A.D. BANјA LUKA, Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač kvalifikovan za predmetni postupak nabavke te da ponuda za JIOT 2 ispunjava uslove prihvatlјivosti ponude koji su definisani u TD.

 

Analizom prihvatlјivosti cijene ove ponude, Komisija je utvrdila da je u Obrascu za cijenu načinjena računska greška. Naime, prilikom sabiranja jediničnih cijena ponuđač je upisao ukupnu cijenu ponude u iznosu od 14.170,49 KM, međutim računskom kontrolom zbira cijena Komisija je utvrdila da ukupna cijena ponude iznosi 12.970,49 KM). Shodno tome, a na osnovu odredbi člana 17. stav 5. Uputstva za pripremu modela TD i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14 i 20/15) Poreska uprava je dana 12.08.2021. godine uputila Zahtjev za ispravku računske greške broj: 06/1.01/0205-404.2-59/21. Odgovarajući na predmetni zahtjev, koji je zaprimio 13.08.2021. godine, imenovani ponuđač je dana 16.08.2021. godine dostavio Saglasnost kojom prihvata ispravku računske greške te potvrđuje da ukupna cijena ponude iznosi 12.970,49 KM.

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač, „SARAJEVO-OSIGURANJE" D.D. SARAJEVO, Komisija je utvrdila da imenovani ponuđač nije ispunio jedan kvalifikacioni uslov, kao i da je u svojoj ponudi propustio da ispuni uslove prihvatlјivosti ponude za LOT 2.

 

1.         Odredbom tačke 3.2.6. TD propisano je da se u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti iz odredbi tačke 3.2.5. TD kao dokazni materijal, između ostalog, traži i Izvještaj Centralne banke BiH o istoriji statusa glavnog računa navedenog u izvještaju.

 

Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio Izvještaj Centralne banke BiH o istoriji statusa glavnog računa navedenog u Izvještaju Centralne banke BiH o otvorenim poslovnim računima ponuđača, što nije u skladu sa odredbom tačke 3.2.6. TD. Imajući u vidu da ponuđač nije ispunio kvalifikacioni uslov u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti iz navedene tačke TD, te da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda u dijelu dokaza ekonomske i finansijske sposobnosti nepotpuna te da, u skladu sa odredbom tačke 4.10.1. podtačka 19) TD i u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

2.         Odredbom tačke 2.3.4. TD propisano je slјedeće: „Osiguranje imovine iz tačke 2.3.2. TD vrši se na ukupnu vrijednost imovine, a ne na prvi rizik. Osiguranje obuhvata i imovinu koju ugovorni organ stekne naknadno putem postupaka javnih nabavki ili donacija, a što su ponuđači dužni prihvatiti putem posebne izjave koju dostavlјaju u ponudi."

Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu za JIOT 2, što nije u skladu sa odredbama tačke 2.3.4. TD. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda u pogledu uslova prihvatlјivosti ponude nepotpuna te da, u skladu sa odredbom tačke 4.10.1. podtačka 19) TD i u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

3.         Odredbom tačke 2.5.2. TD propisano je da su ponuđači su dužni u ponudi dostaviti izjavu o roku isplate osiguranih suma za svaki lot.

 

Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu za JIOT 2, što nije u skladu sa odredbama tačke 2.5.2. TD. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda u pogledu uslova prihvatlјivosti ponude nepotpuna te da, u skladu sa odredbom tačke 4.10.1. podtačka 19) TD i u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

4.         Odredbom tačke 4.1.4. TD propisano je da su ponuđači u okviru ponude za JIOT 2 dužni dostaviti važeće Opšte uslove za osiguranje imovine, a koji moraju biti dostavlјeni kao potpisan i pečatom ovjeren dokument ponuđača.

 

Imenovani ponuđač nije ispunio navedenu obavezu iz razloga što Opšti uslovi osiguranja koji su dostavlјeni u ponudi za LOT 2 nisu potpisani i ovjereni od strane ponuđača te je Komisija utvrdila da ponuda nije prihvatlјiva. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da ponuda, u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

5.         Odredbom tačke 4.3.10. TD propisano je slјedeće: „Mjesečni iznosi cijene ponude trebaju biti fakturisani do 10. u mjesecu što su ponuđači dužni prihvatiti putem izjave koja se dostavlјa uz ponudu."

 

Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu, što nije u skladu sa odredbom tačke 4.3.10. TD. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda u pogledu uslova prihvatlјivosti ponude nepotpuna te da, u skladu sa odredbom tačke 4.10.1. podtačka 19) TD te u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač ,,GRAWE OSIGURANJE" A.D. BANјA LUKA, Komisija je utvrdila da imenovani ponuđač nije ispunio jedan kvalifikacioni uslov, niti je ispunio slјedeće uslove vezane za prihvatlјivost ponude za LOT 2.

 

1. Odredbom tačke 3.2.5. TD propisano je da glavni račun ponuđača koji se vodi kod poslovne banke u BiH ne smije biti blokiran minimum 12 mjeseci računajući do dana objavlјivanja obavještenja o nabavci, te koji mora biti aktivan u momentu dostavlјanja

ponude. Kao dokaz za navedeni uslov, Ugovorni organ je u tački 3.2.6. TD zahtjevao dostavlјanje Izvještaja Centralne banke BiH ili druge nadležne institucije o otvorenim posloviim računima ponuđača (ne stariji od tri (3) mjeseca računajući do dana objave obavještenja o nabavci) iz kojeg je vidlјivo koji je glavni bankovni račun i Izvještaj Centralne banke BiH o istoriji statusa glavnog računa iz kojeg je vidlјivo da glavni račun nije blokiran minimum 12 mjeseci (računajući do dana objavlјivanja obavještenja o nabavci), te potvrdu poslovne banke koja ne smije biti starija od datuma objavlјivanja obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki koja mora sadržavati elјedeće elemente:

 

1)         naziv poslovnog subjekta kod koga se vodi navedeni poslovni račun;

 

2)         broj poslovnog računa;

 

3)         konstataciju da se vodi glavni račun;

 

4)         konstataciju da navedeni račun nije blokiran u periodu od 12 mjeseci.

 

Postupajući po navedenom uslovu, ponuđač ,,GRAWE OSIGURANJE" A.D. BANјA LUKA je dostavio Izvještaj Centralne banke BiH o računima poslovnog subjekta na dan 02.08.2021. godine. U pomenutom Izjveštaju se navodi da imenovani ponuđač ima dva glavna računa. To su račun broj 5520001952977887 otvoren kod „Addiko Bank" a.d. Banja Luka i koji je aktivan od 25.03.2021. godine i račun broj 5520000000335974 otvoren kod ..Addiko Bank" a.d. Banja Luka i koji je aktivan od 03.06.2002. godine. U Potvrdi „Addiko Bank" a.d. Banja Luka stoji da se glavni račun klijenta broj 5520001952977887 vodi od 25.03.2021. godine te da nije bio blokiran u poslјednjih 12 mjeseci. S obzirom da je glavni račun imenovanog ponuđača aktivan od 25.03.2021. godine (od kada se vodi kao glavni) imenovani nije dokazao da mu račun broj 5520000000335974 koji je bio glavni račun do 25.03.2021. godine, nije bio blokiran u periodu od 26.07.2020. godine do 24.03.2021. godine, što je preostali referentni period iz tačke 3.2.5. TD za koji je ponuđač morao dokazati solventnost glavnog računa.

 

Imajući u vidu da ponuđač nije ispunio kvalifikacioni uslov u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti iz navedene tačke TD te da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda u dijelu dokaza ekonomske sposobnosti nepotpuna te da, u skladu sa odredbom tačke 4.10.1. podtačka 19) TD i u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

2.         Odredbom tačke 4.1.4. TD propisano je da su ponuđači u okviru ponude za LOT 2 dužni dostaviti važeće Opšte uslove za osiguranje imovine, a koji moraju biti dostavlјeni kao potpisan i pečatom ovjeren dokument ponuđača.

 

Imenovani ponuđač nije ispunio navedenu obavezu iz razloga što navedeni Opšti uslovi nisu potpisani i ovjereni od strane ponuđača te je Komisija utvrdila da ponuda nije prihvatlјiva. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da ponuda, u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

3.         Odredbom tačke 4.3.10. TD propisano je slјedeće: „Mjesečni iznosi cijene ponude trebaju biti fakturisani do 10. u mjesecu što su ponuđači dužni prihvatiti putem izjave koja se dostavlјa uz ponudu."

Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu, što nije u skladu sa odredbom tačke 4.3.10. TD. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda nepotpuna te da, u skladu sa odredbom tačke 4.10.1. podtačka 19) TD te u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač „OSIGURANјE AURA" A.D. BANјA LUKA,

 

Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač kvalifikovan za predmetni postupak nabavke te da ponuda za LOT 2 ispunjava uslove prihvatlјivosti ponude koji su definisani u TD.

 

Komisija je konstatovala da je u tački 5.1. TD određeno da je kriterijum za dodjelu ugovora ekonomski najpovolјnija ponuda, u okviru kojeg su definisani osnovni potkriterijum - najniža cijena sa pripadajućih 80 bodova i dodatni potkriterijum -rok plaćanja sa pripadajućih 20 bodova. S obzirom da potkriterijum - rok plaćanja nije definisan u sistemu e-Nabavke, Komisija je konstatovala da u konkretnom postupku nije predviđena e-aukcija, budući da je odredbama člana 2. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) propisano da se u slučaju primjene kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude, ocjena ponuda vrši samo po potkriterijumima definisanim u sistemu e-Nabavke.

 

S obzirom na gore navedeno, Ugovorni organ je pristupio rangiranju kvalifikovanih ponuđača u predmetnom postupku nabavke te rang lista kvalifikovanih ponuđača glasi:

 

Redni broj

Naziv ponuđača

Broj osvojenih bodova

1.

„DUNAV OSIGURANјE" A.D. Banja Luka

100

2.

„OSIGURANјE AURA" A.D. Banja Luka

75,14

3.

,,WIENER OSIGURANJE VIG" A.D. BANJA LUKA

69,72

 

Saglasno cjelini saopštenog, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača „DUNAV OSIGURANјE" A.D. Balјa Luka ekonomski najpovolјnija ponuda sa aspekta ponuđene cijene i roka plaćanja te Komisija jednoglasno daje preporuku direktoru da, u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama, u predmetnom postupku donese Odluku kojom će kao najpovolјniji ponuđač biti izabran ponuđač ..DUNAV OSIGURANјE" A.D. Banja Luka, čija ukupna cijena iznosi 12.970,49 KM sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana.

 

Imajući u vidu da je izloženo činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, te da pravila materijalnog prava pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, direktor Poreske uprave je prihvatio preporuku Komisije i donio odluku kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog uiravnog akta straike koje imaju pravni interes u postupku mogu izjaviti žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, a predaje se ugovornom organu u pisanoj formi i u tri (3) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: