Usluge osiguranja od opšte odgovornosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, objekat VE Podveležje 1

Datum objave: 01.09.2021. 11:51 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2021.

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - Prečišćeni tekst, donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač zanabavku usluge - osiguranje od opšte odgovornosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, objekat VE Podveležje 1, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000032953, je:

Konzorcij: Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo i Triglav osiguranje d.d. Sarajevo

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 986-1-2-172-3-247/21 i u "Sl. glasniku BiH", broj: 42/21, ponudu je u utvrđenom roku dostavio ponudač Konzorcij: Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo i Triglav osiguranje d.d. Sarajevo. Nadležna Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršilaje otvaranje, pregled i ocjenu primljene ponude i utvrdila da je ista, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 90.000,00 KM (bez PDV-a) ispunila zahtijevane tenderske uslove te je kao takva prihvatljiva za ovaj ugovorni organ. Obzirom na prednje izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: