Usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti s autonezgodom i puno kasko osiguranje

Datum objave: 19.06.2019. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 17.06.2019.

17.06.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Broj: 10-14/5-362-1-9-11/19

Sarajevo, 12.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (a) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), na preporuku Stalne komisije za provođenje postupka javnih nabavki, imenovane Rješenjem broj:10-14/5-362-2/19 od 23.04.2019. godine, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga - kolektivno osiguranje zaposlenika i osiguranje vozila od autoodgovornosti s autonezgodom i puno kasko-osiguranje bez franšize za službena vozila

 

Član 1.

Na osnovu provedenog konkurentskog postupka s objavom obavještenja na portalu Javnih nabavki broj: 855-7-2-4-3-5/19 od 30.05.2019. godine prihvata se preporuka Stalne komisije za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) i ugovor za nabavku usluga osiguranja zaposlenika 24 sata dnevno za period osiguranja, uključujući i neradne dane, za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Lot 1), dodjeljuje se ponuđaču "ASA OSIGURANJE" DD Sarajevo za ponuđenu cijenu od 10.073,04 KM.

 

Član 2.

Na osnovu provedenog konkurentskog postupka s objavom obavještenja na portalu Javnih nabavki broj: 855-7-2-4-3-5/19 od 30.05.2019. godine prihvata se preporuka Stalne komisije za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) i ugovor za nabavku usluga osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti s autonezgodom i puno kasko-osiguranje bez franšize, za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Lot 2), dodjeljuje se ponuđaču "SARAJEVO OSIGURANJE" DD Sarajevo za ponuđenu cijenu od 4.721,00 KM.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranim ponuđačima u skladu sa članom 98. stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Ova odluka će se dostaviti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se dostavljanje i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za finansije i računovodstvo.

 

Član 6.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.fmpvs.gov.ba.

 

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10-14/5-362-1-9/19 od 27.05.2019. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u skladu sa članom 88. Zakona.

 

Ukupna procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 18.000,00 KM bez PDV-a, za oba LOT-a..

 

Objavještenje o nabavci broj: 855-7-2-4-3-5/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 30.05.2019. godine.

 

Stalna komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 10-14/5-362-2/19 od 23.04.2019. godine.

 

Do krajnjog roka utvrđenog u Zahtjevu za dostavu ponuda tj. do 10.06.2019. godine do 12,00 sati pristigle su ponude sljedećih ponuđača:

 

  • za LOT 1 - Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika 24 sata dnevno za period osiguranja, uključujući i neradne dane
  1. "ASA OSIGURANJE" DD Sarajevo,
  2. "ADRIATIC OSIGURANJE" DD Sarajevo,
  3. "SARAJEVO OSIGURANJE" DD Sarajevo.

 

  • za LOT 2 - Usluge osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti s autonezgodom i puno kasko-osiguranje bez franšize

 

  1. "ASA OSIGURANJE" DD Sarajevo,
  2. "ADRIATIC OSIGURANJE" DD Sarajevo,
  3. "SARAJEVO OSIGURANJE" DD Sarajevo.

 

 

 

Analizom ponuda utvrđeno je da ponuđač "ADRIATIC OSIGURANJE" DD Sarajevo nije dostavio ponudu za oba lota u skladu sa tačkom 3.5 Tenderske dokumentacije broj: 10-14/5-362-1-9-1/19 i ne može biti predmet ocjenjivanja.

 

Naime, ponuđač "ADRIATIC OSIGURANJE" DD Sarajevo nije dostavio potvrde o dva uredno izvršena ugovora u skladu sa tačkom 3.5 Tenderske dokumentacije, odnosno dostavljene potvrde su starije od datuma objavljivanja Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki i ne ispunjavaju uslov da datum izdavanja originala potvrde ne smije biti stariji od datuma objave Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki. Obavještenje o nabavci je objavljeno 30.05.2019. godine, a potvrda izdata od strane „Konzum" Sarajevo je od 19.03.2018 godine, potvrda izdata od strane HO „Pro Vita" Mostar od 20.12.2018. godine, potvrda izdata od strane Ministarstva sigurnosti-Državne agencije za istrage i zaštitu, I. Sarajevo od 26.12.2018.godine i potvrda izdata od strane MUP KS je od 16.01.2018.godine.

 

Ostale ponude ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i mogle su biti predmet ocjenjivanja i poređenja u skladu sa kriterijem ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

Imajući u vidu gore navedeno, utvrđena je rang lista ponuđača:

 

- za LOT 1 - Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika 24 sata dnevno za period osiguranja, uključujući i neradne dane

 

R.b

Ponuđač

Ukupna cijena

Bod

Rok isplateštete

Bod

Rok plaćanja

Bod

Ukupno bodova

1

ASA osiguranje

10.073,0 4

70,00

1

20

30

5

95,00

2

SARAJEVO

11.280,0

62,51

1

20

60

10

92,51

 

osiguranje

0

 

 

 

 

 

 

 

 

- za LOT 2 - Usluge osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti s autonezgodom i puno kasko-osiguranje bez franšize

Re. br.

Ponuđač

Ukupna cijena

Bod

Rok isplate štete

Bod

Rok plaćanja

Bod

Ukupno bodova

1

SARAJEVO osiguranje

4.721,00

70,00

1

20

60

10

100,00

2

ASA

osiguranje

9.042,43

36,55

1

20

30

5

61,55

 

 

U skladu sa navedenim i kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda za najpovoljije ponuđače izabrani su:

 

- za LOT 1 ponuđač "ASA OSIGURANJE" DD Sarajevo za ponuđenu cijenu od 10.073,04 KM,

- za LOT 2 ponuđač "SARAJEVO OSIGURANJE" DD Sarajevo za ponuđenu cijenu od 4.721,OOKM.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Stalna komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, kao i ocjenu prispjelih ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da je izbor izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

U provedenom postupku nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Stalne komisije za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika 24 sata dnevno za period osiguranja, uključujući i neradne dane i osiguranje vozila od autoodgovornosti s autonezgodom i puno kasko-osiguranje bez franšize za službena vozila.

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: