Usluge planiranja i provedbe - javna kampanja za 16 dana aktivizma

Datum objave: 02.09.2021. 15:29 / Izvor: Akta.ba, 20.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

 

Broj: JN-01-16-4-28-9/21 

Datum: 01.09 .2021. godine

 

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, na osnovu člana 55. Zakona o upravi (..Službeni glasnik BIH"\ broj 32/02 i 102/09) i člana 64. stav (1) tačka 6). člana 70. stav (1). (3) i (6). člana 88. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavke. broj: JN-01-16-4-28-7/21 od 20.08.2021. godine. u postupku nabavke usluga planiranja i provedbe - Javna kampanja za 16 dana aktivizma. donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku planiranja i provedbe - Javna kampanja za 16 dana aktivizma

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavke, broj: JN-01-16-4-28-7/21 od 20.08.2021. godine i Ugovor o pružanju usluga planiranja i provedbe - Javna kampanja za 16 dana aktivizma, se dodjeljuje ponuđaču SIGNATURE d.o.o Banja Luka. Bulevar Desanke Maksimović 2. 78 000 Banja Luka. ponuda broj: ponuda broj: 01-11/21 od 1 1.08.2021. godine. za ponuđenu ukupnu cijenu ponude od 55.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 64.350,00 KM sa PDV-om, kao najpovoljnijim ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalifikovanosti u skladu sa članom 45. stav (1) tačke a), b). c) i d) i članom 47. stav (1) tačke c) Zakona o javnim nabavkama u roku od 5 (pet) dana nakon što bude obaviješten od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u definisanom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, predmetna javna nabavka će se poništiti a u skladu sa Zakonom ojavnim nabavkama.

 

Član 3.

Ugovor o pružanju usluga planiranja i provedbe - Javna kampanja za 16 dana aktivizma će se zaključiti za izabranim ponuđačem u skladu sa nacrtom ugovora iz tenderske dokumentacije.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviti će se na veb stranici Ministarstva (vvvvvv.Mxpp.roB.6a), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke se ovlašćuje i zadužuje Sektor za opšte, pravne i finansijsko- materijalne poslove Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke pružanju usluga planiranja i provedbe - Javna kampanja za 16 dana aktivizma, broj: JN-01 -16-4-28-1/21 od 26.07.2021.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 60.000.00 KM bez PDV-a. odnosno 70.200.00 KM sa PDV- om. Obavještenje o nabavci, broj: 679-1-2-25-3-23/21 od 26.07.2021. godine objavljeno na Portalu javnih nabavki.

 

Tenderska dokumentacija. broj: JN-01-16-4-28-2/21 od 26.07.2021. godine.

Komisija za nabavke imenovana je Odlukom o izmjeni odluke o imenovanju Komisija za nabavke. broj: 01-16-4-1075-2/21 od 03.08.2021. godine.

Komisija za nabvke dostavila je ugovornom organu, ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH. Zapisniko pregledu i ocjeni ponuda. broj: JN-01-16-4-28-5/21 od 18.08.2021. godine. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. broj: JN-01-16-4-28-7/21 od 20.08.2021. godine i Izvještaj o radu. broj: JN-01-16-4-28-8/21 od 20.08.2021. godine. u postupku javne nabavke usluge pružanja usluga planiranja i provedbe - Javna kampanja za 16 dana aktivizma.

U postupku, no Izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je u predmetnom postupku zaprimljena jedna (1) ponuda; da je blagovremeno zaprimljena jedna (1) ponuda;

da je ponuda ponuđača SIGNATURE d.o.o Banja Luka kvalifikovana i prihvatljiva i da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani Tenderskom dokumentacijom na propisan način.

U skladu sa člano.m 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH'\ broj 66/16), u slučaju cavio jedne validne ponude e-aukcija se ne može zakazati nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavke pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača i pregled i ocjenu ponude. u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokuentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu. koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke. 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavke u svemu pravilno postupila. te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju. nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog kriterija: „najniže cijene"' utvrđenom u Obavještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

 

 

Naziv i sjedište ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Ukupna cijena ponude sa PDV-om

1.

SIGNATURE d.o.o Banja Luka. Bulevar Desanke Maksimović 2. 78 000 Banja Luka

55.000.00KM

64.350.00 KM

 

Ha osnovu naprijed navedenog, primjenom člana 64. stav (1) tačka 6) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. 

 

  

 Dostaviti:

- Sektoru za opšte. pravne i finansijsko-materij;

- Ponuđaču.

- a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: