Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje ED Sarajevo - Poslovna jedinica Goražde i Direkcija Društva

Datum objave: 12.10.2016. 12:18 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2016.

Sarajevo, 07.10.2016.

Broj: 05-30670/16

 

Na osnovu članova 27. tačka c), 70. stav (3) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 7. stav (1) tačka 1 i 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, Odluke broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine, Odluke broj: U-01-6884/16-2,/7 od 09.03.2016. godine i Odluke broj: U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine donosim,

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke sa objavom

obavještenja o nabavci

Član 1.

Ugovor za vršenje usluga platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje ED Sarajevo - Poslovna jedinica Goražde i Direkcija Društva u pregovaračkom postupku javne nabavke sa objavom obavještenja o nabavci broj: 2000015712 - „Pružanje bankarskih usluga" - Lot 7, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču:

UNION BANKA d.d. Sarajevo

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka.

 

Obrazloženje:

U predmetnom pregovaračkom postupku javne nabavke, sa objavom obavještenja o nabavci u ,,Sl. glasniku BiH, broj. 1/16 od 11.01.2016. godine", ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači:

1. Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo

2. Union Banka d.d Sarajevo

3. Sparkasse Bank d.d BiH Sarajevo

 

Nadležna Komisija za javne nabavke izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda te je, nakon izvršenih pojedinačnih pregovora sa svim ponuđačima, utvrdila da je konačna ponuda ponuđača Union Banka d.d. Sarajevo ispunila uslove koje je utvrdio ovaj ugovorni organ te je ista ocijenjena kao najpovoljnija ponuda sa cijenom ponude od 190,40 KM (bez PDV-a).

Ovaj ugovorni organ je dana 21.09.2016. godine uputio zahtjev za obrazloženje neprirodno niske cijene ponuđaču Union Banka d.d. Sarajevo sa zahtjevom da obrazloženje treba sadržavati slijedeće elemente:

- Detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude uključujući elemente cijene, odnosno razloge ponuđene cijene,

- Poređenje sa cijenama na tržištu,

- Ekonomičnost pruženih usluga,

- Eventualne pogodne uslove koje imate na tržištu za pružanje predmetnih usluga i sl.

Dana 23.09.2016. godine zaprimljen je dopis od ponuđača Union Banka d.d. Sarajevo u kojem je obrazložena neprirodno niska cijena. Ovaj ugovorni organ je dostavljeno obrazloženje cijene ocijenio kao prihvatljivo.

Ponude Sparkassse Bank d.d BiH Sarajevo i Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo također su ispunile zahtijevane uslove te su, nakon izvršene ukupne ocjene ponuda, rangirane prema visini cijene svojih konačnih ponuda.

Obzirom na izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

Izvršni direktor za ekonomske poslove

Muhained Ražanica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: