Usluge popravke liftovskog postrojenja u zgradi Predsjedništva BiH za potrebe Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Datum objave: 20.08.2021. 14:54 / Izvor: Akta.ba, 10.08.2021.

UGOVOR

za nabavku usluge popravke liftovskog postrojenja u zgradi Predsjedništva BiH za potrebe Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

 

1. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE sa sjedištem u Sarajevu, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 6/III, kojeg zastupa generalni sekretar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Nataša Vuković (u daljnjem tekstu: Naručilac)

 

2. DVG ALM Company d.o.o. Sarajevo, ul. Nedima Filipovića bb, koga zastupa direktor Nihad Fetahović (u daljem tekstu: Izvršilac)

 

Član 1. (Predmet ugovora)

Predmet ugovora je popravak liftovskog postrojenja Naručioca, a na osnovu Predračuna Izvršioca broj 362/21 od 23. jula 2021. godine.

 

Član 2. (Vrijednost ugovora)

Ukupna vrijednost ovog ugovora definisana je Predračunom Izvršioca i iznosi 1.245,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 1.456,65 KM sa uračunatim PDV-om.

Opis usluge sadržan je u Predračunu Izvršioca iz člana 1. ovog ugovora.

 

Član 3. (Način plaćanja)

Naručilac se obavezuje da će, s obzirom na sistem trezorskog poslovanja institucija BiH, odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema računa sa svim pripadajućim prilozima od strane Izvršioca i bez primjedbi, račun proslijediti na plaćanje Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Izvršilac je saglasan da Naručiocu neće zaračunavati kamate za zakašnjenje prilikom plaćanja preko Trezora, ako je Naručilac u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje Trezoru BiH.

 

Član 4. (Rok izvršenja usluge)

Rok za izvršenje usluga iz člana 1. ovog ugovora je mjesec dana od dana potpisivanja ugovora. 

 

Član 5. (Garancija)

Izvršilac garantuje da će usluge iz člana 1. ovog ugovora izvršiti kvalitetno, savjesno, blagovremeno, uz angažovanje stručnih i obučenih servisera, a u cilju potpunog otklanjanja kvara na liftovskom postrojenju i njegovo puštanje u rad.

Izvršilac garantuje da će ugrađeni dijelovi biti tvornički novi, neupotrebljavani, originalni i odgovarajući.

Garantni rok na izvršenu uslugu i na ugrađene dijelove je minimalno jedna godina.

Ukoliko se za vrijeme trajanja garancije pokaže da nedostaci nisu adekvatno otklonjeni, Izvršilac je obavezan, u što je moguće kraćem roku i o svom trošku, iste popraviti odnosno otkloniti.

 

Član 6. (Zaštita prava)

U slučaju spora po odredbama ovog ugovora, ugovorne strane će ga nastojati riješiti mirnim putem, a u protivnom nadležan je Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Na sva prava i obaveze ugovornih strana koja nisu regulisana ovim ugovorom, primjenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

 

Član 7. (Stupanje na snagu)

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

 

Član 8. (Broj primjeraka ugovora)

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Broj: SU-08-249-9/21

Datum, 26. juli 2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: