Usluge preliminarnih geofizičko-reflektivno seizmičkih istraživanja za potrebe izrade Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu SEDRA

Datum objave: 08.07.2020. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2020.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Zeničko-Dobojski Kanton 

OPĆINA BREZA 

Općinski načelnik

  

Broj: 01/2-04-1108-3/20 

Breza, 01.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza" broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj:02/1-2-11-1110-7/20 od 29.06.2020. godine) u postupku javne nabavke usluga: „Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA"", Općinski načelnik , donosi

 

ODLUKU 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na

lokalitetu „SEDRA""

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1110-7/20 od 29.06.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA"", dodjeljuje se izabranom ponuđaču „CTU IPKIN" d.o.o. Bijeljina, ponuda (broj: 06-06/20 od 26.06.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 20.080,00 KM, bez PDV-a, popust 5%, odnosno 22.318,92 KM sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1) Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

(2) Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 5 (pet) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke, a prema tački C)1) tenderske dokumentacije.

(3) U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za privredu i Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Općine Breza, www.breza.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Zahtjevom za pokretanje postupka javne nabavke broj: 02/1-2-11-1110/20 od 11.06.2020.godine i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/2-04-1108/20 od 11.06.2020. godine. 

Javna nabavka је provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke usluga: „Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA"" bez PDV-а iznosi 20.000,00 КМ. Obavještenje o nabavci broj: 726-7-2-39-3-19/20 poslano je na objavu dana 15.06.2020. godine, te je istog dana objavljena na Portalu javnih nabavki.

Na osnovu obavještenja na Portalu javnih nabavki, tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavke je preuzelo 7 (sedam) ponuđača i to:

1. Institut za građavinarstvo „IG" Banja Luka

2. EKAPIJA

3. BBS EUROPE

4. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG" BANJA LUKA

5. CTU IPKIN D.O.O.

6. D.O.O. IPIN BIJELJINA

7. DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem (broj 01/2-04-1108-2/20 od 22.06.2020. godine).

Komisija za javne nabavke dostavila је dana 29.06.2020.godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 02/1-2-11-1110-6/20 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 02/1-2¬11-1110-7/20 u postupku javne nabavke: „Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA"".

U postupku po izvješću о radu је utvrđeno je da је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)
  • da je blagovremeno zaprimljene 1 (jedna) ponuda
  • da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda
  • da je ponuda ponuđača: „CTU IPKIN" d.o.o. Bijeljina, prihvatljiva ponuda.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Nije planirano provođenje E-aukcija jer je predmet nabavke intelektualni rad, u skladu sa članom 2, stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, Službeni glasnik BiH broj 66/16.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom, a o čemu je sačinjen Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuka o izboru ponuđača broj: 02/1-2-11-1110-7/20 od 29.06.2020. godine, na osnovu kojih je ova Odluka i donesena. 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač, izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena", i to:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a

Ponuđeni popust

1

"CTU IPKIN" d.o.o. Bijeljina

20.080,00 KM

5%

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, оdlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv оve Odluke može се izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog /prvostepenog organa. 

  

 

DOSTAVLJENO: 

1x „CTU IPKIN" d.o.o. Bijeljina 

1 x Služba za privredu

1x Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu 

1x Viši samostalni referent - administrator mreže 

1x Evidencija 

1x a/a 

  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: