Usluge prijevoda akata sa njemačkog jezika

Datum objave: 14.07.2020. 16:13 / Izvor: Akta.ba, 05.05.2020.

Bosna  i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

T  R  A  V  N  I  K

 

Broj: 03/5-14-2-222/20

Datum: 05.05.2020.godine

 

 

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj : 03/5-14-2-222/20 od 30.04.2020.godine, u postupku javne nabave Usluge prijevoda akata sa njemačkog jezika, Ministarstvo unutarnjih poslova. donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 03/5-14-2-222/20 od 30.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavu Usluge prijevoda akata sa njemačkog jezika dodjeljuje se ponuditelju Edukacioni centar “BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo, ponuda od 15.04.2020.godine, za cijenu od 5.600,00 КM, iskazane bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.  

 

članak 2.

Prijedlog Ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom Ponuditelju  Edukacioni centar „BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo, po isteku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

članak 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za podršku.

 

članak 4.

Ova Odluka objavit će se na web stranici www.mupsbk-ksb.gov.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno sa člankom 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

 

članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj : 03/5-14-2-222/20 od 08.04.2020. godine.

Javna nabava je provedena konkurentskim zahtjevom za dostavu ponude.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 1.600,00 KM. Obavijest o nabavci broj: 916-7-2-24-3-10/20, poslana je na objavljivanje dana  10.04.2020. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabava dana 10.04.2020. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovana je Rješenjem broj: 01/2-14-2-2181/17 od 06.11.2017. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 03/5-14-2-222/20 od 30.04.2020. godine, u postupku javne nabave – Usluge prijevoda akata sa njemačkog jezika.

U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sastavila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće :

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3,

- da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude.

- da su ponude ponuditelja KOLEKS“ d.o.o. PJ OXFORD Banja Luka ponuda ponuditelja Edukacioni centar „BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo,  prihvatljive za ugovorno tijelo.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu pristiglih ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ministarstvo unutarnjih poslova nije pronašla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje Preporuke Povjerenstva za javnu nabavu. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno sa Zakonom o javnoj nabavi, pod zakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv/ime ponuditelja

Početna cijena ponude bez PDV-a

1. „KOLEKS“ d.o.o. PJ OXFORD Banja Luka

7.175,00 KM

2. Edukacioni centar „BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo

5.600,00 KM

 

Konačna cijena nakon provedene E-aukcije, kako slijedi:

 

Naziv/ime ponuditelja

Konačna cijena ponude bez PDV-a

1. Edukacioni centar „BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo

5.600,00 KM

2. „KOLEKS“ d.o.o. PJ OXFORD Banja Luka

7.175,00 KM

 

 

Izabrani ponuditelj je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u ponudi u iznosu od 5.600,00 KM, dok su ostali ponuditelji, čije su ponude prihvatljive, ponudili sljedeće cijene:

 

2. „KOLEKS“ d.o.o. PJ OXFORD Banja Luka sa cijenom ponude u iznosu 7175,00 KM,

 

čime je utvrđen njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak. 1. točka b), odlučeno je kao u članku  1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog tijela u pisanoj formi izravno ili preporučenom poštom na adresu  MUP-a SBK/KSB Travnik, Aleja Konzula bb, 72270 Travnik.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

M I N I S T A R

Feliks Vidović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: