Usluge projekta sanacije mosta u Trapistima u svrhu stavljanja mosta u funkciji za nemotorizovani saobraćaj

Datum objave: 03.09.2021. 15:22 / Izvor: Akta.ba, 03.09.2021.

Broj: 12-G-2519/21
Dana: 02.09.2021.

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i člana 11. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 34/19 i 23/21), Gradonačelnik Banjaluke donosi sledeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Odsjeka za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: broj 20-404-243/21 – „Projekat sanacije mosta u Trapistima u svrhu stavljanja mosta u funkciji za nemotorizovani saobraćaj“, putem direktnog sporazuma.

II
Utvrđuje se da su ponude ponuđača „Fabrum Solutions“ d.o.o. Banja Luka, Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka, „Urbis Centar“ d.o.o. Banja Luka i „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka prihvatljive za ugovorni organ.

III
Ponuđač Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka bira se u postupku javne nabavke, broj 20-404-243/21. Ukupna vrijednost ponude iznosi 3.229,20 KM sa PDV-om.

IV
Ugovorni organ će pristupiti realizaciji nabavke sa ponuđačem iz tačke III ove Odluke, u skladu sa pozivom za dostavljanje ponuda i ponudom dostavljenom 24.08.2021. godine, od strane izabranog ponuđača.

V
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e
Odsjek za javne nabavke je proveo postupak direktnog sporazuma: broj 20-404-243/21 „Projekat sanacije mosta u Trapistima u svrhu stavljanja mosta u funkciji za nemotorizovani saobraćaj“ za izbor najpovoljnijeg ponuđača, po Odluci Gradonačelnika  broj 12-G-2281/21 od 13.08.2021. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 KM. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.

Dana 25.08.2021. godine, predstavnik Odsjeka za javne nabavke za predmetnu nabavku, Tea Trivundža, izvršila je otvaranje ponuda i konstatovala da su pristigle ponude sljedećih ponuđača:
1. „Fabrum Solutions“ d.o.o. Banja Luka, čija ukupna cijena ponude iznosi 6.961,50 KM sa PDV-om;
2. Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka, čija ukupna cijena ponude iznosi 3.229,20 KM sa PDV-om;
3. „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka, čija ukupna cijena ponude iznosi 7.020,00 KM sa PDV-om;
4. „INK CONSTRUKTOR“ d.o.o. Banja Luka, čija ukupna cijena ponude iznos17.550,00 KM sa PDV-om.

Nakon analize dostavljenih ponuda utvrđeno je da su sve ponude prihvatljive za ugovorni organ, s tim što je ponuda ponuđača Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka neprirodno niska, a ponuda ponuđača „INK CONSTRUKTOR“ d.o.o. Banja Luka preko procjenjene vrijednosti. Dana 26.08.2021. godine, ponuđaču Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka, upućen je dopis u kojem je zatraženo pojašnjenje neprirodno niske cijene. Ponuđač je 27.08.2021. godine pismenim putem dostavio obrazloženje ponuđene cijene, koje je i prihvaćeno.
Izvršena je računska kontrola i konstatovano da nisu uočene računske greške. Sastavni dio ove odluke je zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene, kao i odgovor ponuđača Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka.
S obzirom da je ponuđač Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka dostavio ponudu za javnu nabavku broj 20-404-243/21 u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda, to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog Odsjeka za javne nabavke i odlučiti kao u dispozitivu.

 

G R A D O N A Č E L N I K
Draško Stanivuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: