Usluge redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti 96-Well Thermal Cycler

Datum objave: 08.07.2020. 12:52 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

Broj: 14-5-2-16-4-303-16/20

Istočno Sarajevo, 25.06.2020. godine.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14) i Preporuke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 14-5-2-16-4-303-15/20 od 25.06.2020. godine (u daljem tekstu: Preporuka) u postupku javne nabavke usluga redovnog servisiranja opreme u Laboratoriji za biološka vještačenja i DNK analizu, putem konkurentskog zahtjeva, direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja (u daljem tekstu: Agencija) donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka te se ugovor za javnu nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler - LOT 1 dodjeljuje ponuđaču „Biosistemi" d.o.o, Dajanli Ibrahim bega 16, Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 21.982,32 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na veb stranici Agencije (www.afiv.gov.ba). a istovremeno će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za administraciju, finansije i analitičko-informatičke poslove.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o nabavci usluga redovnog servisiranja opreme u Laboratoriji za biološka vještačenja i DNK analizu broj: 14-5-2-16-4-303-2/20 od 12.06.2020. godine.

Javna nabavka sprovedena je putem konkurentskog zahtjeva.

Obavještenje o nabavci poslato je na objavu na portal javnih nabavki 12.06.2020. godine (broj obavještenja: 150-7-2-49-3-5/20). Zajedno sa obavještenjem o nabavci, tenderska dokumentacija objavljena je na portalu javnih nabavki.

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je 24.06.2020. godine do 12.30 časova, te je predviđeno provođenje e-aukcije.

 

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 14-5-2-16-4-303-8/20 od 23.06.2020. godine.

 

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i opjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

1.         da je ukupan broj pristiglih ponuda za LOT 1 jedna

2.         da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda za LOT 1

3.         da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

4.         da cijene ponuda izgledaju kao u Tabeli 1.

 

Tabela 1:

 

Red. broj

Naziv ponuđača

Cijena ponude bez uračunatog PDV-a i popusta

Ponuđeni popust

Cijena ponude sa uključenim popustom bez PDV-a u KM

Cijena ponude sa uključenim popustom i PDV-om u KM

1.

"Biosistemi" d.o.o. Sarajevo

21.463,22

2.674,91

18.788,31

21.982,32

 

4. Komisija je pregledom ponuda za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kaiilara, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler- JIOT 1 ponudu ponuđača "Biosistemi" d.o.o. Sarajevo, ocijenila kao prihvatljivu. Ponuđač je dostavio sve kvalifikacione dokumente tražene tenderskom dokumentacijom na propisan način, te tehnička specifikacija ponuđenih usluga zadovoljava uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dostavio i dokumentaciju traženu tačkom 3.3 tenderske dokumentacije.

 

U postupku opjene provedenog postupka, direktor Agencije nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke, te je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Na osnovu prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: