Usluge registracije putničkog vozila Škoda Superb 1.4 TSI Elegance

Datum objave: 10.02.2021. 16:24 / Izvor: Akta.ba, 05.06.2020.

Bosna i Hercegovina

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Вгој: 05-16-4-328-6/20

Mostar, 5.6.2020. godine

 

Temeljem članka 64. stav (1) točka b], članka 88., članka 70. stavovi (1], (3) i (6) Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), članka 2. st (3) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" br. 90/14] te članka 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije Ombudsmana broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. god. u postupku javne nabave usluge osiguranja putničkog vozila institucije putem izravnog sporazuma, ombudsman d o n o s i

 

ODLUKU

 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

 

Prihvaća se ponuda br. 20533257 za javnu nabavu - usluge registracije putničkog vozila Škoda Superb 1.4 TSI Elegance institucije ponuditelja Adriatic osiguranje d.d., kao najpovoljnija ponuda dostavljena dana 4.6.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 652,40 KM.

 

Clanak 2.

 

Javna nabava će se zaključiti prilaganjem potvrde o registraciji i računa sukladno čl. 7 toč.l Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije Ombudsmana.

 

Članak 3.

 

Uvjeti i način objavljivanja obavijesti i izvještavanje o postupku javne nabave vrši se u skladu sa Naputkom o uvjetima i načinu obavještavanja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabava u informacijskom sustavu „Е-nabave" („Službeni glasnik BiH, broj 90/14).

 

Člauak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, elektronski će se dostaviti svim ponuditeljima te će se objaviti na web stranici institucije ozptgi ozp.gov. ba

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 05-16-4-328-1/20 od 27.5.2020. godine. Javna nabava je provedena putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 769,30 KM. Istraživanje tržišta je provedeno na način da je Pismeni poziv na dostavu ponuda upućen sljedećim osiguravateljskim kućama: Adriatic osiguranje dd, Croatia osiguranje i Central osiguranje.

 

U postupku javne nabave pravovremeno su pristigle tri ponude i to ponude ponuditelja Croatia osiguranje d.d., sa ukupnom cijenom u iznosu od 668,80 KM, Central osiguranje d.d. sa ukupnom cijenom u iznosu od 654,60 KM te Adriatic osiguranje d.d. sa ukupnom cijenom u iznosu od 652,40 KM. Temeljem izloženog činjeničnog stanja, primjenom čl. 64. stav 1. točka b Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije Ombudsmana broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. god, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: