Usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2018. godinu

Datum objave: 26.06.2019. 14:12 / Izvor: Akta.ba, 25.06.2019.

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP EP BiH za 2018 godinu, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000022835P je:

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 986-1-2-141-3-180/19 i u "SI.glasniku BiH", broj: 40/19, ponude su u utvrđenom roku dostavili sljedeći ponuđači:

1.    Konzorcij: BDO BH d.o.o. Sarajevo i BDO Croatia d.o.o. Zagreb - Lider Konzorcija BDO BH d.o.o. Sarajevo

2.    Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila, na osnovu kriterija "ekonomski najpovoljnija ponuda", da je najpovoljnija ponuda ponuđača Grant Thornton d.o.o. Banja Luka sa ukupnom cijenom ponude od 100.000,00 KM (bez PDV-a), te ukupno osvojenih 100 bodova.Ponuda ponuđača Konzorcij: BDO BH d.o.o. Sarajevo i BDO Croatia d.o.o. Zagreb ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećeg razloga:

Ponuđač nije dostavio nacrte ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom tačka 9.6. koja glasi: "Osnovni elementi ugovora uključeni su u nacrt ugovora koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi), te isti potpisati i priložiti uz ponudu skupa sa ostalim dokumentima iz tenderske dokumentacije".

Ponuđač je dostavio nacrte ugovora koji nisu potpisani od strane ovlaštene osobe. Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: