Usluge revizije glavnog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u općini Čapljina (30 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta - RSP

Datum objave: 18.09.2019. 09:29 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

REGIONALNI STAMBENI PROGRAM – RSP

 

Broj: 04-36-1-134- 3/3-/ /13

Datum: 02.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama - u daljem tekstu: Zakon („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) i Rješenja o ovlaštenju federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 04-36-1-134-8551/13 od 02.07.2018. godine, a na Preporuku Komisije za javne nabavke, imenovane Rješenjem, broj:04-36-1 -134-9151 -2/13 od 30.07.2019. godine, Projekt Menadžer donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Revizija glavnog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u općini Čapljina (30 stanova), u okviru Regionalnog stambenog projekta - RSP, BiH2 Pod-projekta, 02/19-RSP BiH2

LOT 1

 

I

U cilju odabira najpovoljnijeg ponuđača, nakon provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda javne nabavke usluga - Revizija glavnog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u općini Čapljina (30 stanova), u okviru Regionalnog stambenog projekta - RSP, kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda za Lot 1 je ponuda ponuđača: INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA, sa ukupnom cijenom ponude, bez PDV - a, u iznosu od 1.900,00 KM.

 

II

Ponuđač iz tačke I ove odluke ocijenjen je kao najpovoljniji za Lot 1, jer ispunjava sve uslove postavljene tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora, ponudio je najnižu cijenu.

 

III

Ponuđač, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA, je dužan, u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. (stav 2) u roku od 7 dana od dana dostave odluke o dodjeli ugovora.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, istovremeno s upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke, broj: 04-36-1-134- 9151/13 od 29.07.2019. godine. Predmet nabavke podijeljen je na 6 LOT-ova. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 18.483,00 KM. Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 1 iznosila je 4.401,00 KM i predviđena je Planom javnih nabavki za 2019. godinu u okviru Regionalnog stambenog programa, pod rednim brojem 02/19-RSP BiH2 Pod-projekta. Obavijest o nabavci, broj: 668-7-2-55-3-59/19 poslana je na objavu 30.07.2019. godine, te je zajedno sa tenderskom dokumentacijom istog dana objavljena na portalu javnih nabavki.

Samo jedan ponuđač je dostavio ponudu u predmetnom postupku nabavke. Ponuda je dostavljena blagovremeno. Ponudu je dostavio ponuđač: INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem, broj: 04-36-1-134-9151-2/13 od 30.07.2019. godine, izvršila je pregled i evaluaciju prispjele ponude i konstatovala da je ponuda prihvatljiva za ugovorni organ.

Nakon izvršenog pregleda i evaluacije ponuda, Komisija je dostavila Projekt menadžeru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 04-36-1-134-9186/13 od 21.08.2019. godine zajedno sa Preporukom da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA sa registriranim sjedištem na adresi u ul. Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, Banja Luka, ID broj: 4400918310005, za predmetnu nabavku.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno postavljenim uslovima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Projekt menadžer nije našao razloge, nepravilnost niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke, ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke, može izjaviti žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: