Usluge servisiranja medicinske opreme proizvodača Philips

Datum objave: 17.11.2020. 15:20 / Izvor: Akta.ba, 16.11.2020.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

  

Broj:02-1163-18/20

Datum 11.11.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. st.( I) tačka (3) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14). člana 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), Direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme peroizvodača "Philips"

 

I          

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, o nabavci usluga servisiranja medicinske opreme peroizvodača "Philips", provedene putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i dodjeljuje se ponuđaču " Medpoint d.d. Sarajevo, na adresi Ul. Lješevo bb llijaš, 71380 Sarajevo, broj ponude: 042-11-2020, sa cijenom od 40.800,00 KM bez uračunatog PDV-a .

 

II         

Izabrani ponuđač ćc o prihvatanju ponude iz tačke I. biti obaviješten u roku od tri dana od dana donošenja ove Odluke.

 

III       

Sa ponuđačem Medpoint d.o.o. Sarajevo zaključit će se Ugovor o nabavci usluga iz Člana 1. ove Odluke.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke broj:02-l 163-1/20 od 15.10.2020. godine, u skladu sa članom 23. stav (1) tačka (b) Zakona o javnim nubavkama BiH pokrenut je pregovarački postupak bez objave obavještenja, radi nabavke usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača "Philips'' smještene na Klinici za onkologiju i radioterapiju.

 

Tendersku dokumentaciju pod brojem 02-1163-3/20 je sačinila Služba za nabavu. Rješenjem broj:02-l 163-2/20 od 15.10.2020. godine je imenovana Komisija za provođenje postupka javne nabavke, sa zadatkom da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i internim aktima ustanove provede pregovarački postupak bez objave obavještenja, radi nabavke usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača "Philips" te dostavi preporuku Direktoru ustanove za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Komisija za javnu nabavku, je nakon provedenih radnji neophodnih za pregovaranje u predmetnom postupku, kao što su provjera kvalifikovanosti ponuđača, pregled i ocjena početne ponude, provođenja pregovora s ponuđačem, pregled i ocjena konačne ponude, odlučila daje. konačna ponuda ponuđača Medpoint d.o.o. Sarajevo broj: 042-11-2020 sa cijenom od 40.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, prihvatljiva.

 

Pri davanju preporuke komisija je imala u vidu činjenicu da su predmet nabavke usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača "Philips", odnosno u ovom postupku konkretno, servisiranje CT aparata Brillace 6 instaliranog na Klinici za onkologiju i radioterapiju, te da ispravno tunkcionisanje opreme i pružanje usluga dijagnostike kao i liječenja onkoloških pacijenata uslovljeno predmetnom nabavkom. 

 

U skladu sa navedenim . direktor prihvata prepuruku komisije i donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Medpoint" d.o.o. Sarajevo za servisiranje medicinske opreme proizvođača "Philips" smještene na Klinici za onkologiju i radioterapiju.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, nakasnijc deset (10) dana od dana prijema iste.

 

Dostaviti:

lx Ponuđaču, 

lx Evidencija.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: