Usluge sistematskog pregleda zaposlenih

Datum objave: 17.10.2016. 13:23 / Izvor: Akta.ba, 22.08.2016.

Broj: 08/2.01/404-279-6/16

Datum: 22.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 86 stav I Zakona o rspubličkoJ upravn („Službeni glasnik Republiks Srpske". broj 118/08. 11/09 n 121/12). a u vszi sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine". broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama roba. usluga i radova Centra za pružanje besplatne pravne pomoći. a u vezi sa dostavljenim Izvještajem Komisije za nabavke broj 08/2 01/404-279-5/15 ol dana 22.08.2015 godine. Direktor Centra d o n o s i

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1 Na objavljenm Poziv za dostavu ponuda za nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenih broj 08/2 01 404-279-2/15 od 12 08.2016 godmne koji je sačinjen u skladu sa članom 8 Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona. ponnude su dostavnli sljedeći ponuđači;

1) ZU NAŠA KLINIKA" ISTOČNO SARAJEVO, ponuda zaprimljena  putem IMSJLZ kontakt osobe, dana 19 08 2016 godine \ 11 42 časova, i

2) JZU „ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA REPUBLIKE SRPSKE". ponuda zaprimljena neposredno na Protokol u govormog organa. dana 19.08.2016 godine \ 11 33 časova

Nakon razmatranja ponuda i evaluacije istih ocijenjeno je da su ponude prihvatljive sa stanovišta ugovornog organa te će se obzirom na cijene predložene u ponudi  sa ponuđačima biti zaključen ugovor.

Prijedlog ugovora dostavit se se ponuđačima u roku od 10 dana. računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o o prihvatanju njihovih ponuda.

 

OBRAZLOŽENjE

Odlukom broj  08/2 01/404-279'1/16 ol 02 08 2016 godine odobrena je nabavka sistematskog pregleda zaposleinih  Centra za pružanje besplatne pravne pomoći ( daljem teksu. Centar). Kancelarija Centra sa sjedištima  u gradovima Istočno Sarajevo. Trebinje, Doboj i Bijeljina .

U blagovremenom roku  pristigle su dvije ponude ponuđača iz stava 1. Odluke Komisije za javne nabavke i menovana rješenjem broj 08/2.01/404-279-3/16 od 12 08 2016 godine nakon provedenog postupka otvarannja i ocjene ponuda konstatovala da su obe ponude prihvatljive, da ispunjavaju materijalne i formalne uslove postavljene u  Pozivu -za dostavu ponuda.

Ponuda ponuđača iz podtačke odnosi se na pružanje usluge sistematskog pregleda zaposlenih Sektor za pružanje besplatne pravne pomoći  kancelarija Istočno Sarajevo i ista ukupno iznosi 1.220.00 KM prema strukturi zaposlenih radnika kancelarije  govornog organa.

Ponuda ponuđača iz podtačke 2) odnosi se na zaposlene radnike Centra u kancelarijama sa sjedištem u Doboju , Bijeljini i Trebinju i ukupno iznose 3 053.70 KM. 

Obzirom da se radi o uslugama koje se provode prema proceduri propisanoj pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br 104/14), to je nakon objave poziva na veb stranici jasno istaknuto ponuđačima da se mogu prijaviti za svaki grad posebno.

Kako su ponude koje su dostavljene prihvatljive te se iste odnose na pružanjs usluga u različitim gradovima to nije bilo potrebe za poređenjem kako Je predviđeno Pozivom. Već obzirom na postojeće informacije na tržištu rada o uslugama koje su predmet nabavke, ponude ponuđača su prihvaćene zbog čega je odlučeno kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom sredstvu:

Svaki ponuđač KOJI ima legitiman interes za konkretnim ugovorom o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora prekršio Zakon javnim nabavkama BiH ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Ugovornom organu na načn i u rokovima propisanim članom 99. i 100. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: