Usluge sječe i izrade, privlačenja šds traktorom, primicanja i iznosa šds animalom u odjelu 114/2 PJ Klekovača-Drinić

Datum objave: 28.10.2019. 13:01 / Izvor: Akta.ba, 28.10.2019.

21. Oct 19

01-02-2530-19

 

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC - Direkcija Javnog preduzeća -SOKOLAC

 

Broj: 02-7419 /19

Dana: 17.10. 2019. Godine

 

Na osnovu člana 64. sgav 1. tačka b) i člana 70. sgav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), člana 51. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i člana 8. sgav, 2. tačka f) Pravilnika o usposgavljanju i radu komisije za nabavke, Uprava Javnog preduzeća na sjednici održanoj dana 11.10.2019. godine, kao ugovorni organ u posgupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavke usluga u šumarstvu za potrebe ŠG „Oštrelj-Drinić" Drinić

 

Član 1.

 

Donosi se Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavke usluga u šumarstvu za potrebe ŠG „Oštrelj - Drinić" Drinić, u skladu sa Javnim pozivom za dostavljanje ponuda broj: 01-02-2530/19 od 11.09.2019. godine, po kome su bile dostavljene tri (3) ponude, a shodno Zapisniku Komisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda, broj: 01-02-2774-1/19 od 30.09.2019. godine, i to:

 

LOT 1 - Usluge sječe i izrade, privlačenja šds traktorom, primicanja i iznosa šds animalom u odjelu 72/1 PJ „Klekovača-Drinić", - najpovoljniji ponuđač „Miki Trans" d.o.o. Petrovac.

LOT 2 - Usluge sječe i izrade, privlačenja šds traktorom, primicanja i iznosa šds animalom u odjelu 81 PJ „Klekovača-Drinić", - najpovoljniji ponuđač „Miki Trans" d.o.o. Petrovac.

LOT 3 - Usluge sječe i izrade, privlačenja šds traktorom, primicanja i iznosa šds animalom u odjelu 114/2 PJ „Klekovača-Drinić", - najpovoljniji ponuđač „Jami d.o.o. Drvar.

LOT 4 - Usluge primicanja šds animalom, privlačenja šds traktorom i iznosa šds u odjelu 106 PJ „Bobija-Ribnik", - najpovoljniji ponuđač „Stanišić" d.o.o. Ribnik.

 

Član 2.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se direktor ŠG „Oštrelj-Drinić" Drinić i Sektor za komercijalne poslove.

 

Član 3.

 

Ova Odluka sgupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Javna nabavka usluga u šumarsgvu za potrebe ŠG „Oštrelj-Drinić" Drinić, pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-6440/19, od 10.09.2019. godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljene su tri (3) ponude, kao što je navedeno u članu 1. ove Odluke. Krkgterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača navedeni su u Zapisniku Komisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda, broj: 01-02-2774-1/19 od 30.09.2019. godine.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Ukoliko smatrate da je tokom posgupka dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B zakona prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu Ugovornom organu, u pisanoj formi, najkasnije u roku 10 dana od dana objavljivanja dobrovoljnog eh ap1:e obavještenja o transparentnosti.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: