Usluge softverskih licenci

Datum objave: 17.05.2021. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2021.

Broj: 06/1.01/0205-404.2-31/21 

Banja Luka, 10.05.2021. godine

 

Na osnovu odredbi člana 70, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39714), a u skladu sa odrsdbama člana 193. stav 1. Zakona o upravnom postupku BiH („Službeni g.časnik BiH'\ broj 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16), rješavajući u upravnoj stvari - javna nabavka softverskih licenci, direktor Poreske uprave Republike Srpsks donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

1.  „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka, čnja ukupna cijena ponude iznosi 137.961.74 KM sa uračunatim PDV-om, bira se za najpovolјnijeg ponuđača u postupku nabavke softverskih licenci.

2.  Izabrani ponuđač je u svojoj ponudi dostavio, u ovjerenim fotokopijama, dokumentaciju koja se odnosi na ličnu sposobnost ponuđača iz odredbJI tačke 6.1.4. Tenderske dokumentacije (u dalјem teketu: TD) te dokumentaciju koja se odnosi na tehničku i profesibnalnu eposobnost ponuđača iz odredbi tačaka 6.2.14. i 6,2.18. TD.

3.  Po nastupanju konačnosti ove Odluke u upravnom postupku, ugovorni organ će sa izabranIm ponuđačem zaklјučiti Okvirni sporazum o nabavci licenci.

 

Obrazloženje

Dana 16.04.2021. godine ugovorni organ Poreska uprava Republike Srpske je donijela Odluku o pokretanju postupka nabavke softverskih licenci broj: 06/1.01/0205-404.2-31/2J, na osnovu koje je dana 19.04.2021. godine na portalu javnih nabavki objavlјeno Obavještenje o nabavci br. 221-1-2-19-3-37/21. Vreta postupka javne nabavke je otvoreni postupak.

Komisija za nabavku softverskih licenci (u dalјem tekstu: Komisija) imenovana je Rješenjem direktora Poreske uprave broj 06/1.01/0205-404.2-231/21 od 28.04.2021. godine. Komisija je u Zapisniku o otvaralјu ponuda broj 06/1.01/0205-404.2-31/21 od 04.05.2021. godine konstatovala da je u postupku nabavke softverskih licenci primlјena ponuda ponuđača ,.PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka. čija ukupna cijena iznosi 137.961.74 KM sa uračunatim PDV-om (117.916,01 KM bez PDV-a), a koja je dostavlјena dana 07.05.2021. godine u 10:05 časova.

 

Prije meritornog razmatranja kriterijuma za dodjelu ugovora (najniža cijena), Komisija se, u smislu odredbi člana 44. Zakona o javnim nabavkama. prethodno upustila u ocjenu kvalifikovanosti ponuđača i utvrđivanju ispunjenosti uslova prihvatlјivosti ponuda u predmetnom postupku nabavke.

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka, Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač kvalifikovan za predmetni postupak nabavke te da ponuda ispunjava uslove prihvatlјivosti ponude koji su definisani u TD, odnosno da je navedeni ponuđač pouzdan i sposoban da izvrši okvirni sporazum.

 

Komisija konstatuje da je u konkretnom postupku predviđena e-aukcija. Budući da je odredbama člana 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", br. 66/16) propisano da se u slučaju prijema jedne prihvatlјive ponude ne može zakazati e-aukcija, a polazeći od gore navedenih činjenica, Komisija je dala preporuku direktoru da. u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama. u predmetnom postupku donese Odluku kojom će kao najpovolјniji ponuđač biti izabran „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka.

 

Imajući u vidu da je izloženo činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno ge da pravila materijalnog prava pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, direktor Poreske uprave je prihvatio preporuku Komisije i donio odluku kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

U skladu sa članom 97. Zakona o javnim nabavkama izabrani ponuđač, zbog nedostatka pravnog interesa, nema pravo žalbe.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: