Usluge SSI Standard certifikata - Go Daddy (rad na domenama: konkursi.ads.gov ba, ilearn.gov.ba i lms.ileam gov.ba)

Datum objave: 25.06.2019. 08:56 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2019.

Bosni i Hercegovina

Agencija za državnu službu


Broj: 05-16-4-595/19

Datum: 12.06.2019. godine

Na osnovu člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14). Čl. 2. i 4. Uputsiva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH"', broj 56/15), Agencija za državnu službu objavljuje:

 

Osnovne elemente realizaci je zaključenih ugovora za postupak javne nabavke/okvirnih sporazuma

 

I

Osnovni elementi zaključenih ugovora za postupak javne nabavke/okvirnih sporazuma-Ažurirano prikazani su u Tabeli I kako slijedi:

Red br

Opis i Oznaka po

JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN

Podaci o dobavljač u/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma (Vrijednost, period

trajanja/rok plaćanja, garantni period,...)

Opis

izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja

ugovora/okvirnog sporazuma

Datum

potpuno

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

Napomena/ obrazloženje

(značajnije izmjene, raskid ugovora i sl.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

SSI Standard Certifikat - Go Daddy (rad na domenama: konkursi.ads.gov ba: ilearn.gov.ba i lms.ileam gov.ba

JRJN 50324100-3

Direktni sporazum

QSS doo Sarajevo

ID broj 4200103980007

Vrijednost

730.08 KM;

rok trajanja od O1 .07.20J9. do 30.06.2020 , plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture

 

 

17.06 2019

30.06 2020 Ukupno utrošeno 730.08KM

 

 

II

(1)    Zaključeni ugovori iz člana i -Tabele 1, pod red. br, 1 i 2 realizuju se sukcesivno na osnovu ispostavljenih mjesečnih računa za pružanje usluga.

(2)    Zaključeni ugovori, osim spomenutih u stavu (1) ovog člana realizovani su u ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima te su plaćeni iz sredstava koja su raspoloživa u budžetu Agencije za državnu službu za 2019. godinu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: