Usluge štampanja informativnog časopisa Bilten Općine Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 30.08.2021. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 27.08.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Busue i Heicegovirie

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo

Općinski Načelnik

 

Broj: 02/12-45-3422/21

Sarajevo, 25.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik", br. 39/14), člana 14. stav 2. tačka 2. Pravilnika o nabavci roba, uvršenju usluga i ustupanju radova, br. 09-05-26263/15 od 27.11.2015. godine, u predmetu javne nabavke usluga - "Vršenje usluge štampanja informativnog časopisa Bilten Općine Novi Grad Sarajevo" u Otvorenom postupku, objavljenom u Siužbenom glasniku BiH, br. 12/21 i Portalu javne nabavke, broj obavještenja 422-1-2-42-3-24/21 od 23.02.2021. godine, na preporuku Komisije zajavne nabavke roba i usluga, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

 

1.  Prihvata se ponuda ponuđača SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo u iznosu od 50.400,00 KM bez PDV-a, odnosno 58.968,00 KM sa PDV- om, u predmetu javne nabavke "Vršenje usluge štampanja informativnog časopisa Bilten Općine Novi Grad Sarajevo" u Otvorenom postupku, objavljenom u Službenom glasniku BiH, br. 12/21 i Portalu javne nabavke, broj obavještenja 422-1-2-42-3-24/21 od 23.02.2021. godine, shodno članu 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama.

2.  Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da obavijesti učesnike u Otvorenom postupku javne nabavke o donošenju Odluke o dodjeli ugovora.

3. Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 10 dana od dana prijema iste.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke "Vršenje usluge štampanja informativnog časopisa Bilten Općine Novi Grad Sarajevo" pokrenut je Odlukom o pdkretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama u Otvorenom postupku, objavljenom u Službenom glasniku BiH, br. 12/21 i Portalu javne nabavke, broj obavještenja 422-1-2-42-3-24/21 od 23.02.2021. godine.

Izvještajem i preporukom Komisije za javne nabavke od 23.08.2021. godine, utvrđeno je sljedeće:

da je Izvještajem Komisije za javne nabavke roba i usluga, br. 02/12-45-4322/21 od 26.03.2021. godine u predmetu javne nabavke - "Vršenje usluge štampanja informativnog časopisa Bilten Općine Novi Grad Sarajevo" utvrđena lista ponuđača sa ponuđenim iznosom koji ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i data Preporuka za provođenje e-aukcije, shodno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije,

da je Izvještajem o toku i završetku e-aukcije Agencije za javne nabavke od 30.03.2021. godine utvrđena konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji, da je shodno provedenoj e-aukciji i utvrđenoj konačnoj rang listi ponuđača sačinjen Izvještajem Komisije za javne nabavke roba i usluga, br. 02/12-45-4322/21 od 30.03.2021. godine sa preporukom za dodjelu ugovora,

- da je Odlukom Općine Novi Grad Sarajevo br. 02/12-45-4322/21 od 30.03.2021. godine prihvaćena ponuda PRINT GS d.o.o. Travnik sa najnižom cijenom u iznosu od 39.898 KM bez PDV-a, odnosno 46.680,66 KM sa PDV-om,

da je ponuđač Svjetlost BH PRINT d;0.0. Sarajevo protiv navedene Odlke izjavio žalbu dana 14.04.2021. godine,

da je Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi Mostar, br. JN2-03-07-1136-10/21 od 23.07.2021. godine ožalbena Odluka poništena i predmet vraćen na ponovni postupak ovom organu, da je u ponovnom postupku evaluacije ponuda, a shodno navodima utvrđenim Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi Mostar, br. JN2-03-07-1136-10/21 od 23.07.2021. godine sačinjen Izvještaj o radu Komisije i data. Preporuka za ponovno provođenje e-aukcije, br. 02/12-45-3422/21 od 10.08.2021. godine, koji je konstatovano sljedeće:

da је Zapisnikom o otvaranju ponuda konstatovano da je zaprimljeno pet ponuda:

1. PLANJAX KOMERC d.o.o. Tešanj sa ponudom od 59.904,00 K.M sa PDV-om,

2. PRINT GS d.o.o. Travnik sa ponudom od 72.540,00 KM sa PDV-otn,

3.SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo sa ponudom od 58.968,00 KM sa PDV-om,

4.BOBO GRAF d.o.o. Istočno Sarajevo sa ponudom od 66.924,00 KM sa PDV-om,

5.UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Vogošća sa ponudom od 58.968,00 KM sa PDV-om.

da je Komisija detaljnom analizom pristiglih ponuda, odnosno dokumentacije kojom su ponuđači dokazali svoje kvalifikacije za učešće u ovom postupku, utvrdila da ponude ponudača, BOBO GRAF d.o.o. Istočno Sarajevo i UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Vogošća ne ispunjavaju uslove propisane tenderskom dokumentacijom,

da ponuda ponuđača BOBO GRAF d.o.o. Istočno Sarajevo ne ispunjava uslove specificirane u tenderskoj dokumentaciji pod tačkom 4.1.4. i 4.3.4. - stranice ponude niu numerisane na načir.

da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, shodno članu 8. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Navedena ponuda ne ispunjava ni uslove iz tačke 4.2.1. pod h) nije dostavljena original ili ovjerena kopija potvrde o urednom izvršenju ugovora.

da ponuda ponuđača UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Vogošća ne ispunjava uslove specificirane tenderskom dokumentacijom, odnosno Aneksom 8. tenderske dokumentacije -Nacrt Okvirnog sporazuma, imajući u vidu da u članu 2. istog nije urieseria fmansijsku vrijednost okvirnog sporazuma, te kako cijena usluge čini bitan element ugovora, shodno Zakonu o obligacionim odnosima, to se ponuda odbacuje na osnovu člana 68. Zakona o javnim nabavkama,

da se ponuda PRINT GS d.o.o. Travnik odbacuje, obzirom da nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača nije dostavio ovjernu kopiju potvrde Centralne banke BiH u roku od 5 dana na zahtjev ugovornog organa, shodno tački 3.3.3. tenderske dokumentacije kojom je propisano „Original ili ovjerenu kopiju dokumenata kojima se dokazuje ekonomska i flnansijska sposobnost, odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka", - da ponude ponuđača SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo i PLANJAX KOMERC d.o.o. Tešanj ispunjavaju uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom,

da je neophodno postupi shodno članu 7. stav (4) i (5) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", br. 66/16), odnosno ponovnoj e-aukcija na kojoj će učestvovati kvalifikovani ponuđači SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo i PLANJAX KOMERC d.o.o. Tešanj, odnosno da ugovorni organ dostavi Agenciji zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije, sa obrazloženjem razloga koji dokazuju da se radi o opravdanom sluČaju.

Nakon provedene e-aukcije dostavljen je Izvještajem o toku i završetku e-aukcije Agencije za javne nabavke BiH od 19.08.2021. godine kojim je utvrđena konačna rang lista ponuđača, kako slijedi:

1.SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo sa ponudom od 50.400,00 KM bez PDV-a,

2. PLANJAX KOMERC d.o.o. Tešanj sa ponudom od 51.200,00 KM bez PDV-a.

Obzirom da se radi o Otvorenom postupku, objavljenom u objavljenom u Službenom glasniku BiH, br. 12/21 i Portalu javne nabavke, broj obavještenja 422-1-2-42-3-24/21 od 23.02.2021. godine, da je dostavljeno pet ponuda od kojih samo dvije ispunjavaju uslove specificirane tenderskom dokumentacijom, nakon provedene e- aukcije, primjenom kriterija najniža cijena, shodno članu 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, na preporuku Komisije za javne nabavke roba i usluga, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 10 dana po prijemu iste, Uredu za razmatranje žalbi Mostar, putem ovog organa, u pisanoj formi, direktno na protokol ugovornog organa, elektronskim putem ili preporučenom pošiljkom.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: