Usluge štampanja uvjerenja i certifikata

Datum objave: 12.02.2021. 08:29 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

CENTRALNA/SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

 

Broj: 04-1-16-10-1-4/21 arajevo, 08.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (1), (3), i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i člana 7. stav (2) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Centralne harmonizaeijske jedinice broj: 04-1-02-2-62-1/15 od 18.02.2015. godine, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, donosi

 

O D L U K U

o prihvatanju prijedioga cijene za pružanje usluga štampanja uvjerenja i certifikata

 

Član 1.

 

Prihvata se prijedlog cijene ponuđača „Grafički studio EUROTREND" Sarajevo za pružanje usluga štampanja 120 Uvjerenja o završenoj obuci iz oblasti FUK-a i 8 Certifikata ovlaštenog internog revizora u institucijama BiH, nakon provedenog postupka direktnog sporazuma, po ukupnoj cijeni u iznosu od 268,80 KM bez PDV - a, prihvaćenoj u Ponudi broj: 27-02/21 od 05.02.2021. godine.

 

Član 2.

 

Plaćanje nabavke iz člana 1. izvršit će se putem ISFU sistema, a po primljenoj originalnoj fakturi dostavljenoj od strane „Grafički studio EUROTREND" Sarajevo.

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiPI istražila je tržište i procijenila vrijednost nabavke na osnovu podataka o tržišnim cijenama direktno u šamparijama i na osnovu prethodnih nabavki.

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-1-16-10-1-1/21 od dana 02.02.2021. godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga štampanja 120 Uvjerenja o završenoj obuci iz oblasti FUK-a i 8 Certifikata ovlaštenog internog revizora u institucijama BiFI, putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 270,00 KM bez PDV-a.

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH se putem Zahtjeva za dostavu ponude, obratila ponuđaču „Grafički studio EUROTREND" Sarajevo, radi pribavljanja ponude.

 

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, dostavljena je ponuda firme „Grafički studio EUROTREND" Sarajevo u iznosu od 268,80 KM bez PDV-a, te je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 6. stav (6) tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma prihvatila prijedlog cijene i odlučila se za ovog dobavljača po ponudenoj cijeni.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: