Usluge stručnog usavršavanja za jednog radnika iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na temu: Black spot & Network Safety Management

Datum objave: 30.10.2019. 13:27 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2019.

Broj: 01-4773-2-1/19 Datum: 01.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 64., 70., 71., 98. i 101. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj:66/16), člana 36. Statuta Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka broj: 04/1-012-2-185/14 od 23.01.2014. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:10/14 i 110/14), Uprava Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (u daljem tekstu: ugovorni organ), razmatrajući ponudu ponuđača: International Road Federation 500 Montgomery St, Suite 525 Alexandria, VA 22314, broj: 013-4798/19 od 01.07.2019. godine, na sjednici održanoj dana 01.07.2019. godine donosi

 

ODLUKU

o izboru najiovoljiijeg ponuđača

 

Član 1.

 

U postupku javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za jednog radnika iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na temu: „Black spot & Network Safety Management“ prihvata se ponuda ponuđača International Road Federation 500 Montgomery St, Suite 525 Alexandria, VA 22314, zaprimljena na protokolu ugovornog organa dana 01.07.2019. godine, pod brojem: 013-4798/19.

 

Član 2.

 

Ukupna vrijednost usluga iz tačke I ove Odluke u skladu sa ponudom ponuđača iznosi 800,00 Eura sa PDV-om, što na dan donošenja ove Odluke prema srednjem prodajnom kursu Centralne banke BiH iznosi 1.564,68 KM sa PDV-om.

 

Član 3.

 

Ugovor o nabavci usluga iz člana 1. ove Odluke smatra se zaključenim donošenjem ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, shodno članu 31. Zakona o obligacionim odnosima (Objavljen u „Sl. listu SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i "Sl. glasnik RS", br. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04)

 

Član 4.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za ekonomsko-finansijske poslove Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka.

 

Član 5.

 

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.autoputevirs.com istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za 2019. godinu broj: 013-2333/19 podnio je izvršni direktor za pravne poslove dana 02.04.2019. godine. Uprava preduzeća je na sjednici održanoj 02.04.2019. godine (Zapisnik sa sjednice Uprave preduzeća broj 01-2334/19) razmotrila navedeni Zahtjev zapokretanje postupkajavne nabavke te je donijela Zaključak broj: 01-2334-1/19 kojim se konstatuje da je Uprava preduzeća saglasna da se donese Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja kao i obrazovnih usluga za 2019.godinu.

 

Postupak javne nabavke usluga stručnog usavršavanja zaposlenih na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 013-2335/19 od 02.04.2019. godine u procijenjenoj vrijednosti od 20.000,00 KM bez PDV-a.

 

Javna nabavka je sprovedena putem postupka javne nabavke propisanog Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj:66/16).

 

Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je na veb stranici ugovornog organa dana 03.04.2019. godine.

 

Shodno ukazanoj potrebi, a prema kriterijumima iz Poziva za dostavljanje ponuda broj: 013-2335-1/19, Uprava preduzeća je razmotrila ponudu ponuđača International Road Federation 500 Montgomery St, Suite 525 Alexandria, VA 22314 i donijela Zaključak broj: 01-4773-2/19 kojim se konstatuje da je saglasna sa realizacijum postupka nabavke usluga stručnog usavršavanja za jednog radnika iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na temu: „Black spot & Network Safety Management“

 

Razmatrajući istu ponudu, Uprava preduzeća je posebno cijenila činjenice kvalifikovanosti ponuđača International Road Federation 500 Montgomery St, Suite 525 Alexandria, VA 22314 te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz Poziva za dostavljanje ponuda broj: 013-2335-1/19, koji je objavljen na \ueć stranici ugovornog organa 03.04.2019. godine, te nije našla razloge, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje ponude ponuđača

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 36. Statuta Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka broj-.04/1-012-2-185/14 od 23.01.2014. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 10/14 i 110/14), odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ul. Vase Pelagića br.10, Banja Luka. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: