Usluge transporta i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla

Datum objave: 07.12.2016. 12:36 / Izvor: Akta.ba, 06.12.2016.

Regulatorna agencija za komunikacije

 

Broj:04-16-6-3288-11/16

Sarajevo, 06.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 40. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), po prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Regulatorne agencije za komunikacije, Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije, donosi

 

Odluku

O izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko

građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla

 

(1) Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Regulatorne agencije za komunikacije, po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u predmetu javne nabavke za nabavku usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla, broj: 04-16-6-3288-10/16 od 05.12.2016. godine, te se ugovor za usluge i radove dodjeljuje firmi CONRAM d.o.o. Brčko, za ponuđenu cijenu:

 

Ukupna cijena ponude bez PDV

16.938,56 KM

Popust %

0,00 %

Ukupna cijena ponude sa popustom bez PDV-a

16.938,56 KM

Ukupna cijena ponude sa popustom sa PDV-om

19.818,12 KM

 

(2)Nakon okončanja žalbenog postupka te dostave mišljenja na nacrt ugovora od Pravobranilaštva BiH, Regulatorna agencija za komunikacije će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora.

(3)Ova Odluka objavit će se na web stranici Regulatorne agencije za komunikacije.

 

Obrazloženje

Regulatorna agencija za komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) je Odlukom 0 pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-16-6-3288-1/16 od 22.11.2016. godine, a u skladu sa odredbom člana 18. i člana 88. stav (1) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14, u daljem tekstu: Zakon), uputila konkurentski zahtjev za prikupljanje i odabir ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla.

Agencija je uputila obavještenje o objavi konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla sljedećim ponuđačima:

•             Conram d.o.o., Bulevar mira bb, 76100 Brčko,

•             Deling d.o.o., Šići bb, 75000 Tuzla,

•             Ering d.o.o., Partizanska 8, 75270 Živinice.

Ugovorni organ je objavio dodatno obavještenje o predmetnoj nabavci na Portalu javnih nabavki, br. 770-7-3-103-3-20/16 od dana 23.11.2016. godine.

 

Za učešće u proceduri javne nabavke ponuđači su trebali da dokažu: ličnu sposobnost (član 45. Zakona o javnim nabavkama) i sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona o javnim nabavkama), te dostave kao dokaze:

a)Uvjerenja nadležnih institucija kojim sc potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

b)Uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

c)Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Dokazi lične i profesionalne sposobnosti iz tačaka a), b) i c) se dostavljaju uz ponudu, kao original ili ovjerena kopija originala s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum koji je Ugovorni organ odredio u TD kao dan/datum za prijem ponuda).

 

Konstatovano je sljedeće:

Podaci o pristiglim ponudama prema redosljedu zaprimanja:

Naziv ponuđača

 

Blagovremene ponude/

Neblagovremene ponude/

 

datum i vrijeme prijema

datum i vrijeme prijema

1

CONRAM doo

30.11.2016. u 10:00

-

-

2

ERING doo

30.11.2016. u 10:08

 

 

3

DELING doo

30.11.2016. u 12:05

 

 

 

Krajnji rok za prijem ponuda je utvrđen najkasnije do dana 01.12.2016. godine do 11,00 sati, na adresu: Regulatoma agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe br. 1, 71000 Sarajevo.

Komisija je dana 01.12.016. godine u 11,15 sati pristupila javnom otvaranju ponuda u sali 1/1 Regulatorne agencije za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo.

Na javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali ovlašteni predstavnici ponuđača.

Regulatorna agencija za komunikacije je, u skladu sa stavom (6) člana 63. Zakona o javnim nabavkama blagovremeno dostavila ponuđačima koji su učestvovali u predmetnoj nabavci, zapisnik o otvaranju ponuda.

Komisija je, u skladu sa članom 63. stav (7) Zakona o javnim nabavkama, na zatvorenoj sjednici 01.12.2016. godine, izvršila provjeru kvalifikacija ponuđača u predmetnom postupku nabavke usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla prema minimalnim opisanim uslovima za kvalifikaciju ponuđača i zaključila da su svi ponuđeči dostavili potpune ponude odnosno da su ispunili uslove za kvalifikaciju.

 

U daljem postupku Komisija je pristupila provjeri računske ispravnosti ponuda koja je pokazala da su ponude Ering doo i Deling doo računski ispravne.

U vezi sa ponudom Conram d.o.o. Brčko, broj: broj: 462-01/16 od 29.11.2016. godine, nakon što je konstatovana ukupna cijena za nabavku usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla u iznosu od 19.815,12, KM sa PDV-om, Komisija je utvrdila da ista nije računski ispravna, odnosno da sadrži računske greške, i to:

• u tabeli Prilog 2a./Aneks 2. OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE za zanatsko-građevinske i elektro radove na izgradnji radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla u koloni III.l. - Ukupno KM za BRAVARSKE RADOVE sa PDV-om [ukupno za stavke 111.1, 1II.2, III.3 i III.4) pogrešno je upisan iznos od 2.223,00 KM, a računskim ispitivanjem Komisije utvrđen je iznos od 2.226,00 KM (razlika 3,00 KM).

Posljedično tome UKUPNA CIJENA ponude u tabeli Prilog 2a./Aneks 2. OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE za zanatsko-građevinske i elektro radove na izgradnji radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla broj: 462-01/16 od 29.11.2016. godine treba da iznosi 19.818,12 KM, umjesto 19.815,12 KM kako stoji u ponudi (Ukupna cijena ponude sa popustom bez PDV-a treba da iznosi 16.938,56 KM umjesto 16.936,00 KM, Iznos PDV-a treba da iznosi 2.879,56 KM umjesto 2.879,12 KM, te Ukupna cijena ponude sa ponuđenim popustom sa PDV-om treba da iznosi 19.818,12 KM umjesto 19.815,12 KM).

Opisane računske greške odnose se i na Prilog l./Aneks 1 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za za zanatsko-građevinske i elektro radove na izgradnji radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla, te i na Prilog 7. Nacrt ugovora za zanatsko-građevinske i elektro radove na izgradnji radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla pod članom 6.

Komisija je zaključila da se ponuđaču Conram doo dostavi pismeno Obavještenje o ispravci opisane računske greške u ponudi na pismeno odobrenje, u skladu sa članom 68. stav (4) tačka g) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj:19/14), kojim je propisano "da će ugovorni organ odbaciti ponudu kad za ponudu ponuđač nije pisanim putem prihvatio ispravku računske greške". Saglasno svemu navedenom, Komisija je zaključila da će postupak dalje evaluacije ponude za za zanatsko-građevinske i elektro radove na izgradnji radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla nastaviti po prijemu pismenog odobrenja o ispravci opisane greške u ponudi, br. 462-01/16 od 29.11.2016. godine, od ponuđača Conram d.o.o., na Obavještenje Agencije, Broj: 04-16-6-3288-8/16 od 02.12.2016. godine, o ispravci opisane greške u ponudi, a saglasno članu članom 68. stav (4) tačka g) Zakona o javnim nabavkama.

Conram d.o.o. je dopisom, Broj: 462-02/16 od 02.12.2016. godine, dao saglasnost/pismeno odobrenje o ispravci opsane računske greške, čime je ispunio uslove za kvalifikaciju.

Komisija je utvrdila da su 3 (tri) ponuđača dostavila sve dokaze u smislu tražene dokumentacije i ispunili kvalifikacione uvjete za učešće u predmetnom konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, te su ponude 3 (tri) ponuđača: CONRAM d.o.o., ERING d.o.o. i DELING d.o.o. prihvaćene.

 

U daljem postupku izvršena je evaluacija i rangiranje ponuda po kriteriju „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" za nabavku usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio-monitoring stanice na lokalitetu Tuzla:

PONUĐAČ

Ukupna cijena ponude bez PDV

Popust %

Ukupna cijena

ponude sa popustom bez PDV-a

Ukupna cijena ponude sa popustom sa PDV

 

1.

2.

3.

4.

CONRAM doo

16.938,56 KM

0,00 %

16.938.56 KM

19.818,12 KM

ERING doo

17.090,00 KM

0,00 %

17.090,00 KM

19,995,30 KM

DELING d.o.o.

17.030,00 KM

0,00 %

17.030,00 KM

19.925,10 KM

 

Na osnovu gore navedenog Komisija je predložila Generalnom direktoru da donese odluku o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovor za nabavku usluga i radova koji su vezani za transport i izvođenje zanatsko građevinskih i elektro radova na izgradnji fiksne radio- monitoring stanice na lokalitetu Tuzla firmi CONRAM d.o.o. Brčko.

PODACI O NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

Naziv ponuđača

Conram d.o.o. Brčko

Adresa

Bulevar mira bb - Delta 2

Odgovorno lice/Direktor

Nedžad Ramić

Identifikacijski broj

4600063930000

Ukupna cijena ponude bez PDV

16.938,56 KM

Popust %

0,00 %

Ukupna cijena ponude sa popustom bez PDV-a

16.938,56 KM

Ukupna cijena ponude sa popustom sa PDV-om

19.818,12 KM

 

Prihvatajući prijedlog i preporuku Komisije, a u skladu sa gore navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke svi ponuđači koji su učestvovali u postupku mogu uložiti prigovor u pismenom obliku Agenciji u roku od pet (5) dana od dana prijema obavijesti. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.

 

Predrag Kovač

direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: