Usluge vanlinijskog prijevoza učenika/ica

Datum objave: 30.06.2015. 08:49 / Izvor: eKapija.ba, 16.02.2015.

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14) i člana 89. Pravila JU OŠ „ Prva sanska škola ", broj: 10-38-12416-1/05 od 09.09.2005.godine, na preporukuradne grupe za praćenje i kontrolu postupaka javnih nabavki za pružanje usluga vanlinijskog prevoza učenika osnovnih škola USK-a broj: 10-49-886-2/15 od 10.02.2015.godine, u postupku javne nabavke usluga vanlinijskog prijevoza učenika JU OŠ „Prva sanska škola" Školski odbor JU OŠ „Prva sanska škola" na sjednici održanoj danal6.02.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:() 1-61-13-1/2015. od 19.01.2015. godine i ugovor za javnu nabavku usluga vanlinijskog prijevoza učenika/ica JU OŠ „Prva sanska škola", dodjeljuje se ponuđaču Kvim Company doo Sanski Most, ponuda broj: 01-61- 13/2015, od 19.01.2015. godine, za ponuđenu cijenu 7.592,13 KM, sa PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Kvim Company doo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01- 61-433-1/2014 od 29.12.2014.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT 5 bez PDV-a je 3.000,00 KM, a sa PDV-om 3.510,00 KM. Obavijest o nabavci broj:l 114-7-2-2-3-1/15 poslana je na objavu dana 09.01.2015 godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 09.01.2015 godine.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

-   Ponuđaču: Kvim Company doo Sanski Most

-   Ponuđaču: Mas Promet doo Sanski Most

-   Ponuđaču: lima - sanstrans- doo Sanski Most

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 19.01.2015. godine zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-61-13-1/15 od 19.01.2015. godine, u postupku javne nabavke usluga vanlinijskogprijevoza učenika/ica JU OŠ ..Prva sanska škola,,.

U postupku po izvješću o raduje utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

-  daje ukupan broj pristiglih ponuda 1.

-  da su blagovremeno zaprimljene 1 ponude.

-  da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

-  da je ponuda ponuđača Kvim Company prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Školski odbor JU OŠ „Prva sanska škola" nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđači najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv/ ime ponuđača

Cijena

Kvim Company

7.592,13 KM sa PDV

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 7.592,13 KM sa PDV.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stava (1) tačka b Zakona o javnim nabavkama, te člana Pravila JU OŠ „ Prva sanska škola“, broj: 10-38-12416-1/05 od 09.09.2005. godine, odlučeno je u dispozitivu

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: