Usluge VPN mobilne telefonije za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH

Datum objave: 24.06.2019. 20:12 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2019.

Broje predmeta: 13-001300/19

Datum, 13.6.2019. godine.

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH«, brojevi 22/18 I 49/19), u skladu sa članom 25 tačka g) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 13-001300/19 od 11.6.2019. godine i Prijedloga Кomisije zajavne nabavke, broj: 13-001300/19, broj akta: 02-0024AК-0006/19 op 12.6.2019. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUКU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

U provedenom otvorenom postupku za nabavku usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Кancelarije za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje okvirni sporazumna na period od dvije godine.

 

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „BH TELEKOM" d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla. Vrijednost okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om iznosi 13.030.85 КM.

 

Obrazloženje

Кomisija za nabavke je utvrdila da su do momenta koji je bio određen za krajnji rok za dostavu ponuda dostavljene dvije ponude, ponuđača: „MTe1" a.d. Banja Luka i „VN Te1esot" d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda. Кomisija za nabavke je ustanovila da su ponude pripremljene i dostavljene na način propisan tenderskom dokumentacijom u pogledu načina pripreme, dostave i sadržaja ponude. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Nakon izvršene računske kontrole ionuda utvrđeno je da su ponude računski ispravne i potpune. Кriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda sa podkriterijima gdje je cijena ukupnih mjesečnih troškova pretplate i inicijalnih troškova uspostave servisa iznosila 75% a operativni troškovi poziva izvan VPN grupe 25 %. Izvršeno je rangiranje ponuda i Кomisija za nabavke je, s obzirom da nije bilo elemenata za utvrđivanje neprirodno niske cijene ponuda i činjenicom da se ponuda uklopila u procijenjenu vrijednost nabavke, dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 

 

Član 2.

Postupakje proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-02-142/19 osJ 8.5.2019. godine, Obavještenjem o nabavci na portalu javnih nabavki, broj: 1157-1-2-252-3-241/19 od 13.5.2019. godine, specifikacijom usluga u vezi sa Tenderskom dokumentacijom, broj: 13-001300/19 i ponudom najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti za 2019. godinu iz budžeta za 2019. godinu, a za 2020. i 2021. g. na osnovu odluka o privremenom finansiranju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH za navedene godine i nakon usvajanja budžeta iz budžeta 2020. i 2021. godine, organizacioni kod 30010001, ekonomski kod 613300 - izdaci za komunalne usluge (6133271 izdaci za mobilni telefon).

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke zainteresovane sgrane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Br.čko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

 

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke

2. Ponuđačima

3.Кancelariji za reviziju javne uprave i instituci ja.

4.Gradonačelniku,

5.Zamjeniku gradonačelnika,

6.«Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,

7.Arhivi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: