Usluge zakupa tri parking mjesta zatvorenog tipa u garažnom prostoru za parkiranje službenih vozila Agencije

Datum objave: 06.03.2019. 12:57 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

Agencija za sigurnost hrane BiH

 

Broj:01-16-3-180-6/19

Mostar, 25.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH", broj 50/04), i člana 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donosi:

 

O D L U K U

o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ d.o.o. Mostar

 

I

 

Ovom Odlukom prihvata se ponuda ponuđača „SIVRIĆ d.o.o. Mostar, Kneza Branimira br. 12, 88000 Mostar, za zakup tri parking mjesta zatvorenog tipa u garažnom prostoru za parkiranje službenih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji se nalazi na adresi Kneza Višeslava br. 8, 88000 Mostar, sa mjesečnom cijenom zakupa za sva tri parking mjesta s uračunatim PDV-om u iznosu od 596,70 KM.

 

II

 

Sa ponuđačem iz tačke I ove Odluke zaključit će se ugovor o zakupu tri parking mjesta, na period od jedne godine, počev od 01.03.2019. godine.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

U skladu sa članom 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u cilju osiguranja transparentnosti postupka pripremljen je Javni poziv za dostavu ponuda i objavljen na web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Novčana sredstva za nabavku navedenih usluga, planirana su u bužetu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, na ekonomskom kodu 613614. U Agenciju je dana 20.02.2019. godine u 10 sati dostavljena ponuda od ponuđača „SIVRIĆ" d.o.o. Mostar. Ponuđač nudi tri parking mjesta zatvorenog tipa u garažnom prostoru koji se nalazi u ulici Kneza Višeslava br. 8, 88000 Mostar.

 

Mjesečna cijena zakupa za sva tri parking mjesta s uračunatim PDV-om iznosi 596,70 KM.

U skladu sa članom 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a shodno naprijed navedenom donošenjem ove Odluke prihvaćen je prijedlog Komisije za provođenje procedure zakupa tri parking mjesta za parkiranje službenih vozila.

 

Pouka o pravnom lijeku: U postupku nije dozvoljena žalba.

 

D I R E K T O R

Dr. sci. Džemil Hajrić, s.r.

 

Dostaviti:

 

web stranica,

ponuđač,

Sektor 02

a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: