Usluge zbrinjavanja i neškodljivog odstranjivanja pasa lutalica - higijeničarska služba na području opštine Prnjavor u 2021. godini

Datum objave: 22.03.2021. 09:58 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-336-27/21

Datum: 03.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u postupku provedenom u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Ansksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), objavljenog na \Ueć stranici Opštine Prnjavor dana 16.02.2021. godine, načelnik opštine donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga zbrinjavanja pasa lutalica — higijeničarska služba na području opštine Prnjavor u 2021. godini, u postupku provedenom u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), broj predmeta 01/1-336-27/21, je ZTR „Java“ Bojan Veselica s.p. Prnjavor.

 

Obrazloženje

 

Dana 16.02.2021. godine pokrenut je postupak nabavke usluga zbrinjavanja pasa lutalica - higijeničarska služba na području opštine Prnjavor u 2021. godini, u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16). Кriterij za dodjelu ugovora je bila „najniža cijena“.

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda blagovremeno je pristigla 1 (Jedna) ponuda. Nakon izvršene analize ponude i ispitivanja kvalifikacionih uslova definisanih Pozivom za dostavljanje ponuda, utvrđeio je da ponuda ponuđača ZTR „Java“ Bojan Veselica s.p. Prnjavor ispunjava kvalifikacione uslove za učešće na tenderu, kako je to detaljno obrazloženo zapisnikom o ocjeni ponuda.

Кomisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene ponuda, dana 03.03.2021. godine dostavila načelniku opštine izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ZTR „Java“ Bojan Veselica s.p. Prnjavor.

Prijedlog komisije za dodjelu ugovora je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio najnižu ukupnu cijenu usluga. Ponuđač ispunjava i sve uslove definisane Pozivom za dostavljanje ponuda, kao i sve postavljene kvalifikacione uslove.

Nakon razmatranja prijedloga Кomisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama. 

Ponuđači mogu izjaviti žalbu na ovaj postupak nabavke u roku od 10 (deset) dana od dana objave ex ante obavještenja o transparentnosti, ili u roku od 30 (trideset) dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora ako ex ante obavještenja o transparentnosti nije objavljeno.

 

Dostaviti:

1. Ponuđaču

2. Evidenciji

3. a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: