Usnik za alkometre Alco Sensor V

Datum objave: 08.12.2016. 11:11 / Izvor: Akta.ba, 16.11.2016.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

 

Broj:S/M -404-1519/16

Datum: 16.11.2016

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br.118/08,11/09,74/10, 86/10, 24/12, 15/16 i 57/16), te preporuke Komisije za nabavke, d o n o s i m:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.Prihvata se prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke usnika i dodjeljuju se ugovori o nabavdi ponuđačima kako slijedi:

-Ponuđaču „Cosim Systems” d.o.o. iz Banja Luke, ul. Vase Pelagića 24.

za LOT 1. Nabavku usnika za alkometre marke Alco Quant  VS620 plus  u količini 40.000 komada po jediničnoj cijeni 0,385 KM bez PDV-a, u ukupnoj vrijednosti 18.018,00 KMsaPDV-om

za LOT 2. Nabavku usnika Alco Senzor IV po jediničnoj cijeni 0,385 KM bez PDV-a u količini 20.000 komada u ukupnoj vrijednosti 9.009,00 KM sa PDV-om

 

-Ponuđaču „ MRG expor-import “d.o.o. iz Banja Luke, ulica Milana Radmana 23.

za LOT 3 Nabavku usnika za alkometre Alco Senzor V u količini 2.000 komada po jediničnoj cijeni 0,70 KM bez PDV-a, u ukupnoj vrijednosti 1.638,00 KM sa PDV-om.

 

2.Utvrđujese da je za LOT 1. blagovremeno zaprimljena 1 ponuda od ponuđača „Cosim Systems” d.o.o. iz Banja Luke, za LOT 2. blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude od ponuđača „Cosim Systems” d.o.o. iz Banja Luke i „ MRG expor-import " d.o.o. iz Banja Luke i za LOT 3. blagovremeno zaprimljena 1 ponuda od ponuđača „ MRG expor-import " d.o.o. iz Banja Luke.

3.Shodno članu 72. stav (1), Zakona ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranim ponuđačima prijedlog ugovora i to nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

4.Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavjestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke, a u skladu sa članom 71 .ZJN BiH.

 

OBRAZLOŽENjE

Ugovorni organ je shodno članu 88.3JN BiH proveo postupak nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 07/1-404-1519/16 pod brojem 348-7-1-234-3-135/16 kao i shodno članu 55. stav 1. tačka d) sa postavljanjem tenderske dokumentacije na portalujavnih nabavki BiH dana 04.11.2016. godine.

U skladu sa članom 44. ZJN BiH Komisija je zapisnikom broj 09/1-sl/16 od 14.11.2016.godine izvršila provjeru zadanih kvalifikacionih uslova učepgća kandidata/ponuđača, tj. njihovu kompetentnost, pouzdanost i sposobnost da izvrše ugovor i pri tome ocijenila da su ponuđači kvalifikovani za učešće u nadmetanju.

Analizom ponuda, primjenom kriterija „najniže cnjene tehnički zadovoljavajuće ponude", Komisija za nabavke je zapisnikom broj 09/1-sl/16 od 14.11.2016. godine konstatovala da je za LOT 1. i J10T 2. najuspješniji lonuđač „Cosim Systems” "d.o.o. iz Banja Luke, a za LOT 3. ponuđač „ MRG expor-import " d.o.o. iz Banja Luke.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata, ima pravo u skladu sa članom 99.3akona direktno u pisanoj formi izjaviti žalbu ugovornom organu u rokuod5dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača član 101. stav (5)Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: