Vanredni servis za putničko vozilo ŠKODA SUPERB (zamjena disk pločice prednje i kinetičkog zgloba desnog)

Datum objave: 26.12.2016. 12:19 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2016.

Broj: 03/1-14-31185-1/16

Tuzla, 23.12.2016 godine

 

Na osnovu Člana 64. stav 1. tačkab), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 39/14) i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva industrije, energetike i rudarstva broj: 03/1-02-6766/15 od 27.02.2015. godine i broj 03/1-02-5259/16 od 16.02.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga: obavezno osiguranje , ministar industrije, energetike i rudarstva donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se predračun broj: PRE - 001 -1516/16 od 22.12.2016. godine ponuđača: „Cosmos Commerce" d.o.o. Tuzla, čija cijena ponude iznosi 292,06 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjena ponuda za nabavka vanrednog servisa za putničko vozilo ŠKODA SUPERB i to za nabavku i zamjenu disk pločice prednje, kao i kinetički zglob desni, putem direktnog sporazuma.

 

II

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču Cosmos Commerce" d.o.o. Tuzla.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva donijelo je Odluku broj 03/1-14-31185/16 od 22.12.2016. godine o pokretanju postupka javne nabavke vanrednog servisa za putničko vozilo ŠKODA SUPERB i to za nabavku i zamjenu disk pločice prednje, kao i kinetički zglob desni, puteni direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 300 KM bez PDV-a.

Ministarstvo je ponudu ponuđača Cosmos Commerce d.o.o. Tuzla ocijenjenih kao najboljom (najniža cijena tehnički prihvatljive ponude), te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana dojavljivanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: