Vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad (lična oprema)

Datum objave: 05.12.2016. 15:36 / Izvor: Akta.ba, 05.12.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-404-95/16 Lot 1

 Datum: 05.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 16. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj 4/15) u otvorenom postupku za nabavku vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad, po lotovima, objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 31.10.2016. godine, broj obavještenja 1241-1-1-55-3-24/16, Načelnik opštine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku za Nabavku vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice - Lot 1, broj predmeta 01-404-95/16 Lot 1, je "Financ" d.o.o. Mostar, čija cijena ponude iznosi 4.800,00 KM bez PDV-a.

 

Obrazloženje

Dana 31.10.2016. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja 1241-1-1-96-3-76/16, pokrenut je otvoreni postupak za nabavku vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad, po lotovima.Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je bio „najniža cijena".

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda (22.11.2016. godine do 12:00 časova) za Lot 1 dostavljena je jedna (1) ponuda, i to:

1. "Financ" d.o.o. Mostar, čija cijena ponude je 4.800,00 KM bez PDV-a,

Komisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene ponuda, dana 22.11.2016. godine, dostavila Načelniku opštine zapisnik o ocjeni ponuda, te izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Financ" d.o.o. Mostar

Prijedlog komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač jedini dostavio ponudu, u visini od 4.800,00 KM bez PDV-a, koja je u formalno - pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu zadovoljavala sve zahtjeve ugovornog organa. Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH i članom 16. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama.

 

Pouka o pravnom sredstvu:

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 10 dana od dana prijema Odluke. Žalba se Kancelariji za razmatranje žalbi - Filijala Banja Luka, putem ugovornog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: