Vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad

Datum objave: 29.12.2016. 16:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1241-1-1-96-5-91/16Broj obavještenja o nabavci 1241-1-1-96-3-76/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Aleksandar Janković
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Opština/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-540
Faks
Elektronska pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad, po specifikaciji
koja je u prilogu tenderske dokumentacije, za svaki Lot posebno.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad (lična oprema)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radi se o nabavci vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad i to lične opreme:
zaštitna odijela i vatrogasni opasači radni, komplet, sve po specifikaciji koja je prilog tenderske
dokumentacije.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna
oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,21

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Grad, Petra Kočića 2

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FINANC d.o.o. 4 / 7 4227140660000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je vatrogasna oprema za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad, po specifikaciji
koja je u prilogu tenderske dokumentacije.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna
oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24489,74

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Grad, Petra Kočića 2

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FINANC d.o.o. 4227140660000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

28250,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28250,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28250,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1241-1-1-96-5-91/16
PODIJELI: