Vertikalna saobraćajna signalizacija sa ugradnjom na području opštine Prnjavor

Datum objave: 12.05.2021. 11:38 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-345-201/21

Datum: 10.05.2021. godine

 

Na osnovu mlana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku vertikalne saobraćajne signalizacije sa ugradnjom na području opštine Prnjavor, objavljeno] na Portalu javnih nabavki dana 21.04.2021. godine, broj obavještenja 687-7-1-31- 3-25/21, načelnik opštine donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku vertikalne saobraćajne signalizacije sa ugradnjom na području opštine Prnjavor, u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj predmeta 01/1-345-201/21, je „Euro-Znak“ d.o.o. Banja Luka.

 

2.

Najpovoljniji ponuđač je dužan dostaviti ugovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama. Rok za dostavljanje navedenih uvjerenja je 3 (tri) dana, računajući od dana prijema ove odluke. Uvjerenja moraju biti fizički dostavljena u navedenom roku, u radno vrijeme ugovornog organa (od 7 do 15 časova).

 

Obrazloženje

 

Dana 21.04.2021. godine, odlukom načelnika opštine, pokrenutje postupak nabavke vertikalne saobraćajne signalizacije sa ugradnjom na području opštine Prnjavor putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Кriterij za dodjelu ugovora je bila „najniža cijena“.

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda blagovremeno su zaprimljene dvije ponude.

Nakon izvršene onjene ionuda, utvrđeno je da ponude oba ponuđača ispunjavaju uslove definisane konkurentskim zahtjevom.

U ovom postupku bilo je predviđeno održavanje e - aukcije, te je ugovorni organ zakazao i e — aukciju dana 10.05.2021. godine u 10:00 časova. Nakon provedene e — aukcije, utvrđeno je da je najnižu cijenu ponudio privredni subjekt „Euro-Znak“ d.o.o. Banja Luka, kako je to i obrazloženo u izvještaju komisije.

Кomisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene ponuda i okončane e-aukcije, dostavila načelniku opštine izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - „Euro-Znak“ d.o.o. Banja Luka. Prijedlog Кomisije za dodjelu ugovora je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio najnižu ukupnu cijenu robe sa ugradnjom. Ponuđač ispunjava i sve uslove definisane tenderskomkom dokumentacijom.

 

Nakon razmatranja prijedloga Кomisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članonima 64, 65. i 70. Zakona o javnim nabavkima.

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi - filijala Banja Luka, putem ugovornog organa. Naknada za pokretanje žalbenog postupka iznosi 500,00 КM i uplaćuje se u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 86/14), uz plaćanje administrativne takse od 20,00 КM.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: