Vodeni tank za balistička vještačenja

Datum objave: 21.12.2016. 08:26 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2016.

Broj: 08-03-14.2-2-1047/16

Dana: 24.11.2016.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH broj 39/14;) i člana 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj 08-03- 02.2-173/15 od 03.06.2015 godine a na prijedlog Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove broj: 08-03-14.2-2-1047/16 od 24.11.2016.godine, u postupku javne nabavke vodenog tanka za balistička vještačenja, Ministar unutrašnjih poslova donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove broj: 08-03-14.2-2- 1047/16 od 24.11.2016.godine i Ugovor za javnu nabavku vodenog tanka za balistička vještačenja, dodjeljuje se ponuđaču "MADEEM" d.o.o. Tuzla, koji je dostavio ukupnu cijenu ponude u iznosu od 6.996,60 KM sa obračunatim PDV-om.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: