Vodoinstalacioni materijali

Datum objave: 21.07.2020. 15:37 / Izvor: Akta.ba, 08.07.2020.

Broj: 03-5342/20

Đurđevik, 08.07.2020

 

Na osnovu čiana 89. i 70,stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i i lercegovine ("Slu/beni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni pontida od 06.07.2020. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 65. Siatuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja " Đurđevik " d.o.o. - Đurđevik Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik donosi:

 

O D L U K U

 

o izboru najpovoljnijeg ponudača Za javnu nabavku robe Vodoinstalacioni materijali (alkaten cijevi, sojnice, "T" nastavak Prelaz mufna i ventii)

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe -Vodoinstalacioni matcrijali (alkaten cijevi, sojnice, "T" nastavak, prElaz mufna i ventil) , ugovor se dodjeijuje ponudaču "Edaz" d.o.o. Živinice čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Vodoinstalacioni materijali (alkaten cijevi, sojnice, k'T" nastavak, preiaz mufna i ventil) broj obavještenja: 350-7-1-433-3-200/20 objavljenom . na Portalu javnih nabavki dana. 19.06.2020.godine, evidencijski broj nabavke 03-4771/20, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzeloje 12 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strarte ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 29.06.2020. godine, a koji je sastavni dio ovog zapisnika. Rok /а dostavu ponuda bio је 29 06.2020. godine do I 1:00 sati. ajavno otvaranje ponuda je zakazano za ie 29.06.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponudači:

 

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-4951/20 od 24.06.2020. godine. Ponuđač: "Maki prom" d.o.o. Lukavac.

 

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-5019/20 od 26.06.2020. godine. Ponuđač: "Edaz" d.o.o. Živinice.

 

3)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-5055/20 od 29.06.2020.. godine. Ponuđač: "Elborg' d.o.o Tuzla.

 

Javno otvaranje ponuda je dana 29.06.2020. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem ciirektora broj: 03-4772/20 od 19.06.2020. godine.

 

javno otvaranje ppnuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. javriom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponudača.

 

Zapisnik sajavnog oivaranja ponuda i zapisnik ozaprimanju ponuda je dostavljen svim ponudačima.

 

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 29.06.2020. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila pnčetnu ocjenu ponuda cdnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača. te konstatovala da su se ponndači: "Maki prom" d.o.o. Lukavac. "Edaz" d.o.o. Živinice i "Elborg" d.o.o. Tuzla kvalitikovali za daiji tok javne nabavke.

 

Komisija je u početnoi ocjeni ponuda utvrdila da su se ponudači: "Maki prom" d.o.o. Lukavac. "Edaz" d.o.o. Živinice i "Elborg" d.o.o. Tuzia kvalifikovali i da su dostavili prihvatljive ponude. te da se ponude mogu unijeti u sisiem F-nabavke prije zakazivanja e-aukcije.

 

Ponuđači: "Maki prom" d.o.o. Lukavac. "Edaz" d.o.o. Živinice i "Elborg" d.o.o. Tuzla su dali izjavu: K'aše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponuđenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg.

 

E-aukcija je zakazana na dan 06.07.2020. godine sa početkom u 10:00 sati. Komisija je ustanovila da je u toku trajanja e-aukcije bi!o podnošenja novih ponuda ponudača i da je promijenjena rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji.

 

Ponudač "Edaz" d.o.o. Živinice je u toku provodenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 46.81 %.

 

Ponuđač "Elborg" d.o.o. Tuzla je u toku provodenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 54.17 %.

 

Ponudač: "Maki prom" d.o.o. Lukavac nije učestvovao na e-aukciji te je vrijednost njegove početne ponude ostala nepromijenjena.

 

U vezi sa tim jedinična cijena u stavki iskazana u obrascu za cijenu ponude umanjit će se /а isti procenat i ta umanjena cijena će se navesti u ugovoru. Izvještaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda. te konstatuje siedeće:

 

Ponuda koja je ocijeniena kao najuspješnijaje ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1 "Edaz" d.o.o. Živinice ponuda broj 26/6 od 26.06.2020. godine sa sljedcćim elementima Ponude:

-           ponuđena cijena: 2.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a. odnosno 2.340.00 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Durdevik.

-           Rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja. odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje.

-           rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora.

-           naziv proizvođača i zemlja porijekla: "Tabak-PLAST' Tomislavgrad i "Ecos" Vitez.

-           garancija: 24 mjeseci.

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2. "Elborg" d.o.o. Tuzla ponuda broj 450/20 od 29.06.2020. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponudena cijena: 2.090,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a. odnosno 2.445,30 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na oaritetu DDP Rudnik Durđevik.

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja. odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje. rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora.

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: "Tabak-plast" Tomislavgrad i "Kovina" Slovenija,

-           garancija: 12 mjeseci.

-           opcija ponude: 60 dana.

 

3. "Maki prom" d.o.o. Lukavac ponuda broj 0393/20 od 23.06.2020. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponudena cijena: 4.497,10 KM bez uračunatih 17% PDV-a. odnosno 5.261.61 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durdevik.

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja. odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-           rok isportike: 10 dana od dana zakljućivanja ugovora,

-           naziv proizvođača i zemlja porijekla: "Weltplast" BiH. "Unidelta" ltalija i "Livarna" Slovenija.

-           garantni rok : 6 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

 

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona ojavnim nabavkama BiH. Zaiba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku. u pismenoj tbrrni i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: