Zamjena dijela fasadne stolarije na područnoj osnovnoj školi Vuk Karadžić u Ravnicama

Datum objave: 13.10.2016. 13:57 / Izvor: Akta.ba, 12.10.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE


Broj: 01-404-82/16

Datum: 12.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 16. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj 4/15) u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku radova - Zamjena dijela fasadne stolarije na područnoj osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Ravnicama, objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 21.09.2016. godine, broj obavještenja 1241-7-3-88-3-59/16, Načelnik opštine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku radova - Zamjena dijela fasadne stolarije na područnoj osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Ravnicama, broj predmeta 01-404-82/16, je "Hodurnik" d.o.o. Cazin, čija cijena ponude iznosi 3.630,00 KM bez PDV-a.

 

Obrazloženje

Dana 21.09.2016. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja 1241-7-3-88-3-59/16, pokrenut je postupak javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku radova - Zamjena dijela fasadne stolarije na područnoj osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Ravnicama Kriterij um za dodjelu ugovora je bila „najniža cijena".

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda (03.10.2016. godine do 12:00 časova) dostavljena je samo j edna (1) ponuda, i to

1. "Hodurnik" d.o.o. Cazin, čija cijena ponude je 3.630,00 KM bez PDV-a,

Komisija je zaključila daje cijena pristigle ponude, koja je tehnički zadovoljavala zahtjeve ponuđača, veća od sredstava koja su Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke predviđena za ovu nabavku.

Naime, pomenutom odlukom je za ovu javnu nabavku predviđeno 2.944,00 KM bez PDV-a . Imajući u vidu ovakvo činjenično stanje, Komisija je uputila dana 03.10.2016. godine zahtjev Načelniku opštine da se izjasni da li će obezbjediti dodatna sredstva za provođenje ove javne nabavke i prekinula rad.

Načelnik opštine je povodom zahtjeva Komisije donio Odluku o odobravanju sredstava br. 01-404-82/16 od 11.10.2016. godine, kojom je odobrio dodatna sredstva u iznosu od 744,12 KM za provođenje ove javne nabavke.

Komisija za javne nabavke je nakon okončanja procesa ocjene ponuda dana 11.10.2016. godine dostavila Načelniku opštine zapisnik o ocjeni ponuda, te izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Hodurnik" d.o.o. Cazin.

Prijedlog komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio tehnički zadovoljavajuće ponude sa cijenom koja je prihvatljiva za ugovorni organ, u visini od 3.630,00 KM bez PDV-a.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH i članom 16. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama.

 

Pouka o pravnom sredstvu:

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH - Filijala Banja Luka, putem ugovornog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: