Zamjena fasadne bravarije na poslovnom prostoru na Trgu mladih u Brčkom

Datum objave: 26.08.2021. 13:49 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2021.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

GRADONAČELNIK

 

Broj predmeta: 13-001220/21

Broj akta: 01.1-1149AD-0028/21

Datum, 13.8.2021. godine

Mjesto, Brčko

 

osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije za javne nabavke broj: 13-001220/21 od 3.8.2021. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj:M-881/21 od 13.8.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU 

O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

 

Član 1

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH - 7 lotova, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor.

 

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 je ,,SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Izgradnja malog dječijeg igrališta u MZ Gredice I

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     43.734,95 KM.

 

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2 i 3 je ,,PAPILON“ d.o.o. Čelić.

Lot 2 - Izgradnja krovne konstrukcije na tribinama nogometnog igrališta NK Dinamo Prijedor, MZ Prijedor

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 20.217,60 KM.

Lot 3 - Rekonstrukcija FK stadiona Izbor, MZ Broduša - zidna ograda oko svlačionica i tribina

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 11.033,10 KM.

 

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 4 je „AS GRADNJA“ d.o.o. Brčko.

Lot 4 - Završetak radova na rekonstrukciji objekta Markova bina u Gornjem Raliiću

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     77.805,41 KM.

 

d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 5 i 7 je ,,MAGNET“ d.o.o. Brčko.

Lot 5 - Dogradnja računarske mreže, elcktroinstalacija i instalacija protuprovala u objektu Sektora održavanja

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     18.037,89 KM.

Lot 7 - Rekonstrukcija sistema kontrole pristupa na parking prostoru za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     9.828,00 KM.

 

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Loi 6 je „BIJELIĆ GRADNJA“ d.o.o. Brčko.

Lot 6 - Zamjena fasađne bravarije na poslovnom prostoru na Trgu mladih u Brčkom.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     62.520,72 KM.

 

Član 2

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001220/21 od 27.5.2021. godine. Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: ! 157-1-3-248-3-271/21 od 31.5.2021. godine, pred mjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-001220/21 i ponuda najpovoljnijih ponuđača.

Član 3

Finansiranje nabavke iz člana 1. Odluke će se izvršili iz sljedećih izvora finansiranja:

Lot 1- Izgradnja malog dječijeg igrališta u MZ Gredice I

a) Kapitalni budžet 2019.godine , organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Izgradnja dječije igraonice kod MZ Pirometal sa pratećom opremom”, šitra projekta 9777;

b) Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Izgradnja dječije igraonice u MZ Pirometal sa pratećom opremom (tobogan, klackalica, ljuljačka)”, šifra projekta 11267;

c) Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Nastavak izgradnje dječijeg igrališta u MZ Pirometal sa pratećom opremom ((tobogan, klackalica, ljuljačka), šifra projekta 11536;

Lot 2 - Izgradnja krovne konstrukcije na tribinama nogometnog igrališta NK Dinamo Prijedor, MZ Prijedor

a) Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Izgradnja krovne konstrukcije na tribinama nogometnog igrališta NK Dinamo Prijedor, MZ Prijedor”, šifra projekta 11249

b) Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Nedostajuća sredstva za dovršetak raznih kapitalnih projekata u izgradnji”, šifra projekta:! 1264;

Lot 3 - Rekonstrukcija FK stadiona Izbor, MZ Broduša-zidna ograda oko svlačionica i tribina

a) Kapitalni budžet 2019.godine Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Natkrivanje tribina na stadionu FK Izbor”, šifra projekta 10357;

b) Kapitalni budžet 2020.godine Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Rekonstrukcija svlačionice FK Izbor (popravka stolarije i krečenje), MZ Broduša”, Šifra projekta 11285;

Lot 4 - Završetak radova na rekonstrukciji objekta Markova bina u Gornjem Rahiću

a) Kapitalni budžet 2021.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Završetak radova na rekonstrukciji objekta Markova bina”, šifra projekta 11731; 

b) Kapitalni budžet 2021.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta:

„Završetak radova na objektu Markova bina u MZ G. Rahić“, šifra projekta: 12178;

Lot 5 - Dogradnja računarske mreže, eletroinstalacija i instalacija protuprovala u objektu Sektora održavanja

a) Kapitalni budžet 2021.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Dogradnja računarske opreme mreže, eletroinstalacija i instalacija protuprovala u objektu Sektora održavanja44, šifra projekta 11734;

b) Kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta:

Nedostajuća sredstva za završetak rekonstrukcije raznih kapitalnih projekata'4, šifra projekta: 11305.

Lot 6 - Zamjena fasadne bravarije na poslovnom prostoru na Trgu Mladih u Brčkom,

a) Kapitalni budžet 2021.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta:

„Rekonstrukcija objekta bivše samoposluge u centru grada14, šifra projekta 11732;

b) Kapitalni budžet 2020.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta:

„Projektovanje i rekonstrukcija prostora "bivša samoposluga" na adresi Trg Mladih u centru grada44, šifra projekta 11544;

Lot 7 - Rekonstrukcija sistema kontrole pristupa na parking prostoru za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH

a) Kapitalni budžet 2021.godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta:

„Rekonstrukcija mokrih čvorova u zgradi Vladi i postavljanje rampi na parkingu Vlade, šifra projekta 11739;

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno jedanaest ponuda, sljedećih ponuđača: „Santovac“ d.o.o. Brčko, „As Gradnja“ d.o.o. Brčko, „Lišić Konstrukcije“ d.o.o. Brčko, „Zanat-Тех“ d.o.o. Brčko, „Papilon“ d.o.o. Čelić, „Magnet“ d.o.o. Brčko, „Bijelić Gradnja“ d.o.o. Brčko, „ВН Motors“ d.o.o. Brčko, „Astra Plan44 d.o.o. Brčko, „Gradnja-Сор“ d.o.o. Brčko i Grupa ponuđača „Gradska čistoća“ d.o.o. Brčko i „Graditelj“ d.o.o. Brčko.

Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, izvještaj o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je ustanovila da su dostavljene ponude pripremljene na način propisan tenderskom dokumentacijom u pogledu načina pripreme i dostave ponude. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim.

Izvršena je računska kontrola dostavljenih ponuda i uočeno je postojanje računske greške u ponudi ponuđača „Papilon“ d.o.o. Čelić za lot 3, koji je dostavio saglasnost za ispravku. Nakon toga je zahtijevano pojašnjenje neprirodno niske cijene ponuda od strane ponuđača „Santovac“ d.o.o. Brčko za lot 1 i ponuđača „Magnet“ d.o.o. Brčko za lot 5. Ponuđači su dostavili pojašnjenje koje je 

komisija prihvatila.

Izvršena je e-aukcija i došlo je do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Iznos najpovoljnije ponude za lotove 1,3,6 i 7 je bio u okviru procijenjene vrijednosti nabavke dok za lotove 2, 4 i 5 nije bio u okviru procijenjene vrijednosti pa je zahtijevano od Kancelarije da se izjasni o postojanju dodatnih sredstava.

Kancelarija se izjasnila da postoje sredstva i da se može nastaviti sa postupkom nabavke. Komisija za nabavke je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima u postupku nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: