Zastave za jarbole

Datum objave: 30.08.2021. 09:44 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LAKTAŠI

JAVNA USTANOVA SPORTSKA DVORANA LAKTAŠI

 

Broj: 02-404-50/21

Datum: 23.08.2021. god.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16) i člana 38. Statuta Javne ustanove «Sportska dvorana»Laktaši, broj: 01-02-1/10 od 21.09.2010.godine, Odluke o izmjenama Statuta Javne ustanove «Sportska dvorana»J1aktaši, broj: 01-023-61/11 od 28.12.2011. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Sportska dvorana“ Laktaši, broj: 01-023-66/13 od 04.12.2013. godine u postupku javne nabavke roba - zastava za jarbole" direktor Javne ustanove „Sportska dvorana" Laktaši d o n o s i:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda broj:P1-23/21 od 23.08.2021. godine za javnu nabavku „"nabavka roba - zastava za jarbole i dodjeljuje se Ugovor ponuđaču „ŠTAMPARIJA DESIGN" s.p. Čelinac, za ponuđenu cijenu od 514,80 KM, sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Narudžbenica će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču „ŠTAMPARIJA DESIGN" s.p. Čelinac, odmah no danu obavještavanja učesnika.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se direktor .

 

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.laktsi.net, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-50/21 od 20.08.2021. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma- narudžbenice.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om 550,00 KM

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijenjena činjenica da je direktor pravilno i potpuno dao ocjenu, prispjele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljene ponude, te da je u potpunosti primjenjen Pravilnik o direktnom sporazumu broj: 01-404-3/15 od 05.01.2015. godine.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je direktor u svemu pravilio postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zšsonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tevderskim dokumentom. Poziv za dostavu ponuda je poslat firmi „ŠTAMPARIJA DESIGN" s.p. Čelinac.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: